Artykuy

Drogi Towarzyszu! My, Polscy Komunici jestemy pod wraeniem waszych osigni, a w szczeglnoci genialnych posuni gospodarczych, w ktrych wida inspiracj dzieami najwikszego mistrza ekonomii – Karola Marksa.

Popieramy wasze pogldy dotyczce redystrybucji dochodu. Najbogatsi Amerykanie wzbogacili si na wyzysku klasy pracujcej i powinni by za to ukarani. Popieramy take przeprowadzan przez was nacjonalizacj cho uwaamy, e powinna ona by bardziej stanowcza. Pienidze burujw za naley odda potrzebujcym, gdy tylko to zapewni rwno spoeczn i bdzie kamieniem milowym w drodze do kolejnej wszechwiatowej rewolucji.

Gratulujemy wprowadzenia pakietw stymulujcych amerykask gospodark. Ufamy i w waszym planie maj one doprowadzi zgni Ameryk do bankructwa, dziki czemu lud pracujcy miast i wsi bdzie mg obali reim oparty na wyzysku bezbronnych proletariuszy i ciko pracujcych farmerw.

Popieramy nieustpliwe marginalizowanie wolnorynkowych politykw takich jak Ron Paul czy Bill Redpath. S to ostatni zwolennicy prawdziwego liberalizmu i naley ich zniszczy, gdy s take najwiksz przeszkod na drodze do dyktatury proletariatu i wprowadzenia w ycie centralnie planowanej gospodarki.

yczymy wic wam, drogi towarzyszu dalszych sukcesw na polu prywatnym i zawodowym oraz we wprowadzaniu ideaw Marksa i Lenina w ycie.

Z Marsksistowsko-Leninowskim pozdrowieniem

Polscy Komunici

Czytaj dalej

Artykuy

Samostanowienie narodw

Felieton dotyczcy prawa narodw do samostanowienia i uznania tworw pastwowych, ktre speniaj wymagania by uzna je za niepodlege pastwa na arenie midzynarodowej.

Jednym z podstawowych praw kadego narodu jest prawo do samostanowienia. Wiele rzdw stara si je jednak ograniczy. Przykadw jest wiele ? poczwszy od najpopularniejszego medialnie Tybetu, ktry buntuje si przeciwko dominujcej roli Pekinu i jego namiestnikw w yciu tego regionu, poprzez Tatarstan, ktry od upadku ZSRR dy do niepodlegoci, koczc na Poudniowych Molukach, ktre od 1952 r. znajduj si pod okupacj Indonezji, a ktrego rzd na uchodstwie przebywa obecnie w Holandii.

Uwaam, e wadze kadego pastwa powinny stara si przyzna prawo narodom do samostanowienia. Sposobem na to nie musi by nadanie niepodlegoci (cho czsto byoby to najlepsze wyjcie). Wadze pastw ciemi꿱cych powinny zdoby si chocia na nadanie wikszym regionom zamieszkanym w wikszoci przez inne narody szerokiej autonomii a w przypadku jedynie bardzo licznych mniejszoci narodowych (tj. niestanowicych wikszoci na danym obszarze) zapewni im prawo do rwnego traktowania wobec prawa i w czasie wyborw do wadz lokalnych oraz nienarzucania swoich obyczajw, wierze etc.

Kolejnym problemem jest take nieuznawanie na arenie midzynarodowej pastw, ktre ciesz si pen niepodlegoci i ktre speniaj wszelkie wymagania by uzna je za prawomocny twr pastwowy. I tu jest wiele przykadw ? Naddniestrze, Somaliland, Grski Karabach, Cypr Pnocny, Osetia Poudniowa czy Abchazja. Moim zdaniem naley uzna prawo i tych narodw do samostanowienia i uzna je, gdy niczym nie rni si od innych pastw ? maj wasn wadz, terytorium, insygnia narodowe, walut?

Z wolnociowym pozdrowieniem

Emil Petecki

Czytaj dalej

Artykuy

Mam wraenie e nasze czasy, ta nasza epoka brutalnie zostan ocenione przez przysze pokolenia. Bd to czasy gdy ludmi sterowano za pomoc mediw. Gdy demokracj zastpiono oligarchi, robic z niej teatr dla mas duo wikszy ni w staroytnym Rzymie, istn parodi systemu jaki panowa w miastach staroytnej Grecji. W wikszoci krajw, w tym Polsce, zniesiono lub ograniczono referenda. Wolno sowa jest iluzoryczna- midzy bajki naley woy to e media publikuj wszystkie opinie. Zwykle wybieraj te ktre pasuj ich interesom.

Nie ma czego takiego jak spoeczestwo. Jestemy sum jednostek. Kady jest inny. Pochodzimy z rnych rodowisk. Spoeczestwo jest fikcj. Jest oparte na aparacie przymusu, jakim jest pastwo. Wikszo przemoc zmusza mniejszo, by ta na ow wikszo oya. Demokracja? To bajka dla mas. Gdzie jest demokracja? Gdzie, w jakich pastwach j spotykamy? Moe w USA? Ha ha, dobre. Polska? Bo dostan zajadw ze miechu.

Niedoskonaa od zarania

2470 lat temu w Grecji na gwny urzd w Atenach obrano Peryklesa. Jego ona bya burdelmam, y z ni na koci ap nie mogc wzi lubu z powodu prawa ktre sam wprowadzi. Miaa sprawy sdowe w sprawach obyczajowych. Razu pewnego przed kar w sdzie ocali j tylko jak zanotowano ?rzadki wybuch emocjonalny Peryklesa?, czytaj wielki wdz popaka si. Opisywano, e jego wyuzdanych zachcianek seksualnych nie byy w stanie zaspokoi nawet hetery ktre zatrudniaa jego przedsibiorcza ona. Jego najbliszy przyjaciel, Fidiasz, pederasta, umar w wizieniu skazany za defraudacj zota na posgi. Przedtem stworzy kilka arcydzie na Akropolu, wityni ktr stworzono wanie za rzadkiego na planecie Ziemia rozkwitu tej formy wadzy.

Formy naznaczonej ju od pocztku populizmem- to Perykles wymyli by za biletu wstpu ubogich do teatrw paci budet pastwa. Wpywami- w wybranek ludu pochodzi z wpywowej rodziny arystokratycznej. Oraz nietolerancj- przyjaciel Peryklesa, filozof Anaxagoras, zosta w owej demokracji skazany na banicj za sianie ateizmu. Gosi on mianowicie e ciaa niebieskie s fragmentami ziemi wyrzuconymi w kosmos, a nie jakimi zabobonnymi przejawami si boskich. Wany przyjaciel nie uchroni go przed banicj. Mieszkacy miasta Lampascus w Jonii, gdzie filozof si osiedli, po jego mierci wznieli otarz dla Umysu i Prawdy, przez wiele lat czcili te rocznic jego mierci.

Fikcja demokracji

Nie ma ju czystej demokracji. Gazety codzienne s tworzone przez grupy interesu. Zwyky miertelnik nie ma czasu zajmowa si polityk, jego marzeniem jest zarobienie na utrzymanie rodziny, a na polityk jest w stanie powici kilka godzin w tygodniu, co go zupenie dyskwalifikuje w starciu z zawodowymi politykami finansowanymi z budetu. Nawet jeli stworzy parti polityczn, to potrzeba kilkunastu milionw by w ogle wyborcy o tym usyszeli. Niemoliwe jest dotarcie z programem wyborczym do wyborcw bez posiadania wasnych mediw. Prowadzenie nawet maej organizacji to wydatek 200-300 tys. PLN liczc po kosztach samych etatw.

Owszem s kraje gdzie zwyky czowiek ma szanse w polityce. Pastwo daje nowym partiom dofinansowanie budetowe ju od kilku tysicy zdobytych gosw. Kandydaci mog bezpatnie rozesa swj manifest wyborczy poczt (zamiast go roznosi do setek tysicy gospodarstw domowych w okrgu). Ordynacja wyborcza umoliwia start zwykym miertelnikom tworzc odpowiednie uatwienia dla osb mniej majtnych (choby darmowe rozsyanie ich ulotek do wyborcw).W awach parlamentw zasiadaj osoby bezpartyjne. Ale wszystko to ma miejsce w krajach najbardziej demokratycznych. Szwecja, Norwegia, Islandia, Holandia, Dania, Finlandia, Nowa Zelandia i Szwajcaria.

Polska w wiatowych rankingach okazuje si demokracj fasadow. Jakich wiele. W nich rzdy sprawuj rozmaite mafie, a partie i parlament czsto s jedynie dekoracj. W polskim wydaniu tej farsy prawdziwymi rozgrywajcymi s oligarchowie. To dysponenci publicznych milionw na kampanie wyborcze. To posiadacze 50-cio czy 100-milionowego budetu na kampani wyborcz do parlamentu. Za tak sum moesz naj armi 200 tys. ludzi by przekonywaa lud do gosowania na ciebie i w dodatek dekoracyjny.

Gospodarka

System gospodarczy sam z siebie dy do monopolu. Czasem norm s ukryte porozumienia- kartele. Znam firmy ktre tworz pseudokonkurentw na rynku tylko po to by utrudni wejcie na ten rynek innych podmiotw. Tylko konkurencja midzy podmiotami na rynku sprawia e cena jak pacimy za dan rzecz bliska jest kosztom jej wytworzenia. Wszdzie indziej jestemy ofiarami bezczelnie okradanymi w majestacie prawa. W krajach w ktrych demokracja i wolno sowa jest fikcj, ludno nader czsto jest strzyona jak owce przez mafie tworzce fasadow demokracj.

Wemy przykad Polski- ceny wynajmu mieszka w Warszawie wysze ni w porwnywalnych miastach brytyjskich, ceny biletw na komunikacj miejsk czy kolej, warzyw, owocw- nisze najwyej o 30 %, a niekiedy sporo wysze. Tymczasem pace s 4 ?ro do 6-ciokrotnie nisze. Ot, owce daj si. A prawo jest tak skomplikowane e tylko nieliczni s tu w stanie podj dziaalno gospodarcz. W tym kraju budowa czegokolwiek jest tak zbiurokratyzowana, e w rankingu formalnoci przy budowie nieruchomoci komercyjnej zajmujemy 158 pozycj na 178 badanych krajw (wymaga si 25 formalnoci zajmujcych 322 dni). Waciciel herbaciarni musi posiada 135 rnych pieczci by prowadzi dziaalno gospodarcz. To ju nie trzeci, ale czwarty wiat. A rynek te fakty monetaryzuje.

Wolno sowa

Kolejna bajka dla naiwnych. W krajach rzdzonych przez mafi takowa rzecz si zdarza. S marginalne gazetki dla inteligentw i intelektualistw gdzie mona powiedzie co si myli. Ale mainstreamowe media w krajach z fasadow demokracj s cakowicie kontrolowane przez rzdzcych. Jeli s posuszne wadzy, wydawcy dostan rzdowe ogoszenia, rozszerzenia koncesji. Albo koncesj na telewizj, o ktr staraa si Agora przy okazji afery Rywina.

Wolno prasy w Polsce jest fikcj. Dziki pastwowym rekomendacjom, recenzjom, cytowaniom w pastwowych i powizanych mediach kwitn posuszni ?wybracy?, reszt si zwykle olewa jako niepoprawn. Niektre media s wrcz zwizane ze swoimi partiami, jak gazeta codzienna ?Trybuna? z postkomunistami. Inne partie wrcz musz wydawa swoje wasne media- jak partia UPR, o ktrej mainstreamowe media zwykle kompletnie milcz. Dla biednych zostaje Internet. Mniej rozpowszechniony w Polsce ni w Bugarii, Rumunii czy Ukrainie, jak donosi ostatni Global Information Technology Report.

Ty, jako szary obywatel zwykle nie masz wikszej szansy na dotarcie do ogu poza pisaniem bloga. Jeli zaczniesz wystpowa jako jaka konkurencyjna partia polityczna, zwykle szybko ci znielubi. Poznasz siy rzdzce mediami w kraju demokracji fasadowej. I zwykle poprzestaniesz na blogu. Niemal nikt o tobie nie usyszy. Nawet jeli zaprotestujesz przeciwko tworzeniu kolejnego monopolu przez skorumpowany rzd w formie listw do prasy, nikt tego nie opublikuje. To mafia.

Czytajc opisy staroytnej demokracji wydaje si e tam wolno sowa, cho ograniczona do osb z obywatelstwem, bya jednak znacznie wiksza. Nie trzeba byo drogiego i atwego do zmanipulowania porednika w postaci mediw. Ludno kontaktowaa si ustnie na agorze, lokalnym rynku, gdzie dokonywano take obrad, za udzia w ktrych nawet pacono, mniej wicej w okresie gdy zapdzanie ludnoci za pomoc brudzcych ubranie lin pomalowanych na czerwono przestao by standardem. Dzi, w okresie tak zaawansowanej technologii mo
naby z atwoci wrci do demokracji bezporedniej. Tylko kto na to pozwoli?

Propaganda

Dzi jest tylko gorzej. yjemy w wiecie w ktrym, szczeglnie w krajach niedemokratycznych, nie ma wolnoci sowa. Podrczniki mog by, i zwykle s, pene nieprawdziwej propagandy tudzie przemilcze. Lubisz histori Polski? Mwi ci co imiona Berig albo Filimer? A to pierwsi krlowie pierwszego pastwa u ujcia Wisy, tylko e wikiscy. Mapy tych terenw z czasw rzymskich wymieniaj kilkanacie miast i Via Ambra (drog bursztynow), ale informuj e a do Wisy mieszkaj tu plemiona germaskie, co pewnie nie pasowao nacjonalistom ukadajcym polityk historyczn nauczan w podrcznikach.

Te podrczniki to propagandowe mieci, w ktrych poraki przedstawia si jako sukcesy. Powstanie listopadowe, w ktrym brao udzia tylko 5-ciokrotnie wicej osb ni w ostatniej, zwykej raczej demonstracji przeciwko ostatniemu kryzysowi w Paryu, jest kanw dla mitu o Polakach ktrzy podejmuj wsplny zryw i walcz o swoje prawa narodowociowe. A byo raczej odwrotnie- zryww dokonywali nader nieliczni. W podobny sposb zakamano nader wiele. Szkoy to po czci nacjonalistyczne pralnie mzgu.

Religia

A tak, w modoci byem katolikiem. Wierzyem, jak mnie zreszt nauczono, w magi obrzdowoci. Niemal wszyscy krytycy polskiej dominujcej religii dostrzegaj ow obrzdowo. Polacy cudowne posgi pogaskich bogw zamienili na rwnie cudowne posgi witych i synw boych, tylko e katolickich. Czczona jest forma, nie istota wiary. Nie chc obraa pogastwa, nie znam tej religii, ale jest ona posdzana o adorowanie cudownych posgw. Katolicyzm w Polsce w swoim ludowym rdzeniu jest oparty wanie o to.

Wyznanie zmieniem, i poznaem nowe definicje religii. Hajle Sellasie ongi wspomnia e naley rozrni midzy religi a duchowoci. Wg niego religia to zestaw zasad, rytuaw i regulacji stworzonych przez ludzi, ktre miay pomc ludziom w rozwoju duchowym, ale ludzie wykorzystali j do ich wasnych celw. Z powodu ludzkiej niedoskonaoci religia staa si skorumpowana, dzielca, staa si narzdziem do walki o wadz. Duchowo za to nie teologia albo ideologia. To po prostu droga ycia, czysta i naturalna, jak daje j sia wysza.

Co zrobi?

Albo ola ten kraj i wyjecha (zwaszcza e za granic osoba uzdolniona czsto moe liczy na nieporwnanie wiksze szanse kariery), albo tu zostawa i co zmienia. Choby swoich przyjaci i znajomych. Nie ba si puci bka w salonie kwestionujc jaktam propagandow bzdur. Bowiem yjemy w wiecie rnych bzdur. Przypomina to sprztanie stajni Augiasza. Niestety, jest to chyba konieczne. Kraje gdzie jest wzgldne normalnie to kraje w ktrych dobrzy ludzie w czynie spoecznym takowe bzdury posprztali.

„ycie jest cikie, niesprawiedliwe, brutalne, rozczarowujce, nie do zniesienia. Nie ma sprawiedliwoci i nigdy jej nie bdzie” ? te sowa wkada w usta bohatera ?Stray Nocnej? reyser Peter Greenaway. Wynikaoby z tego, e Siy Wyszej nie ma. A moe takowa istnieje, tylko e ludzie s lepi na jej egzystencj i std cae to zo?

Adam Fularz

Czytaj dalej

Artykuy

Wg dzisiejszego sondau OBOP gos na kandydatw Centrolewicy, tworzonej przez PD, SDPL, Zielonych z poparciem Stronnictwa Demokratycznego chce odda 5 proc. badanych (podobnie jak na PSL). To tyle samo co poparcie PSL.

Prowadzi PO (48 proc.) przed PIS (25 proc.) i SLD-UP (8 proc.). Poparcie dla koalicji Rosatiego wzroso w porwnaniu z poprzednim badaniem o 3 punkty procentowe. To dowd, e nowa marka zaczyna by kojarzona przez wyborcw. Warto odnie to do sondau, gdzie 4 z 10 najpopolarniejszych kandydatw do Europarlamentu, to wanie kandydaci Centrolewicy.

Z list komitetu startuj m.in. ekonomista polskaliberalna.net – Adam Fularz i nasz stay wsppracownik, dr Piotr Dwojacki.

Czytaj dalej

Artykuy

Obradujca w dniu 9 maja Mazowiecka Rada Regionalna SD dokonaa wyboru nowego Zarzdu Regionalnego. Prezesem zosta Sawomir POTAPOWICZ, 36 lat, politolog, byy radny Warszawy i Wojewdztwa Mazowieckiego a take byy burmistrz dwch warszawskich dzielnic: Pragi Poudnie i Woli oraz byy czonek wadz krajowych i regionalnych PO.

Wiceprezesami zostali m.in. Wodzimierz CAKA byy burmistrz dzielnicy Warszawa-Bemowo obecnie radny tej dzielnicy, a take Zbigniew LEWISKI byy Skarbnik i Sekretarz Generalny Partii Demokratycznej.
Czytaj dalej

Artykuy

Wasa

Ze zdziwieniem obserwuj fakt, e obecnie mamy do czynienia z budow kultu Lecha Wasy. Nagonka na UJ, jakiej o mao co nie rozptaa minister Kudrycka jest tego najlepszym dowodem. Nie chciabym, aby w naszym kraju byy zawone granice debaty publicznej – jest w niej miejsce dla radykaw, jest dla centrystw. Jakie rzeczy do powiedzenia ma Lech Wasa – moim zdaniem adne, poza odrobin historii i martyrologii.
Czytaj dalej

Z blogw

Szanowni Panowie
Donald TUSK ? premier RP
Pawe ADAMOWICZ ? prezydent Miasta Gdaska

Szanowni Panowie,

Zwracam si do Panw o naleyte zaplanowanie i przeprowadzenie obchodw rocznicy 4 czerwca ? w Gdasku.

Gdask zasuy sobie na to, by uroczystoci odbyy si wanie tutaj ? w miejscu powstania Pierwszej ?Solidarnoci?.

Przeniesienie uroczystoci do Krakowa jest zarwno zaprzeczeniem tradycji, jak i zaproszeniem osb protestujcych do zorganizowania demonstracji w Krakowie. A chyba aden z Panw nie ma wtpliwoci, e demonstracja w Gdasku i tak si odbdzie.

Nie popieram zadym, ale bardzo bym nie chcia traktowa dzisiejszego wystpienia Prezydenta Pawa Adamowicza jako wyrazu bezradnoci i denia do ucieczki od problemw stojcych przed organizatorami obchodw.

Chc wierzy, e Gdask to dzielne miasto ? i poradzi sobie zarwno z obchodami, jak i zadymiarzami. Chc wierzy te, e Premier z Pomorza nie ucieknie przed problemami – do Krakowa.

dr Piotr Dwojacki
Stronnictwo Demokratyczne
Gdask, 7 maja 2009

Czytaj dalej

Artykuy

Kiedy po raz pierwszy usyszaem, e Donald Tusk chce uregulowa prawnie kwestie zabiegw in vitro, w tym ich refundacji, byem peen uznania, mimo, i sam Premier nie naley do moich ulubiecw. Zwaywszy, e jest to bardzo draliwa kwestia dla polskiego kocioa katolickiego, prba podjcia przez budet pastwa wyzwania, jakim jest leczenie niepodnoci wielu tysicy par byo zadaniem nieatwym. Dzi ju wiadomo, e rzd Tuska, take w tym przypadku, wyzwaniu i odpowiedzialnoci jak sam sobie wyznaczy, nie sprosta. Mj optymizm i szacunek dla decyzji Tuska zwizanej z prb uregulowania kwestii zapodnienia pozaustrojowego, z kadym dniem toczcej si wok in vitro dyskusji, ustpowa przekonaniu, e im duej bd trway prace nad ustaw, tym mniejsze szanse, e skoczy si to dobr wiadomoci dla osb pragncych dziecka, a ktrym wspczesna medycyna pozwala na spenienie marze.

Czytaj dalej