Z blogw

Git strona wyborcza

Czasami jest co tak prostego, e a adnego. Nic wyszukanego, prostota, brak pomysu, a jednak wszystko do siebie jako pasuje i wyglda dorze. Zazwyczaj to po prostu klasa, rzadziej – ut szczcia. Nie wiem, ktre z tych dwch rzeczy przesdzio o powstaniu stronySolidarnygdansk.pl, ale fakt faktem, e strona mi si podoba.

Solidarny Gdask

Kady zauway na pierwszy rzut oka, e jest prosta, moe prymitywna. Ale to tak bardzo nie razi, jak w przypadku np, strony KPN. Najwaniejsze, e wszystko jest dobrze porozmieszczane, nie wida brakw, ani nadmiaru informacji, kolory s stonowane.

Co do zawartoci podobay mi si dwie rzeczy: brak nachalnych prb o wsparcie finansowe oraz sylwetki kandydatw. Kto wpad na pomys, eby zamieci ich zdjcia. Sztuczka prosta, a jak dobrze wyglda. Nie mam zudze, e witryna jest lata wietlne do tyu przed obowizujcymi obecnie standardami, ale daje rad.

Now witryn zafundowao sobie rwnie Stronnictwo Demokratyczne. To ju jest witryna o dwa poziomy wyej ni poprzednia. Nowoczesna, z logicznym ukadem elementw, adnym tem i wygldem. Tre jednak zdecydowanie za uboga. Za mao materiaw. Plus za szczegowe dane dotyczce struktur, minus za mao widoczne „Aktualnoci”. I gdzie serwis wyborczy, ja si pytam???

Stronnictwo Demokratyczne

Zobacz: Nasi kandydaci na prezydentw miast i dosejmikw wojewdzkich,

a takewybory samorzdowe na miesznie

Czytaj dalej

Z blogw

Proste czyni skomplikowanym

Problem z in vitro maj gwnie katolicy. Ludzie niewierzcy, wyznajcy pogld, e czowiek, jego prawa, wolno s najwaniejsze, uwaaj, e metoda zapodnienia pozaustrojowego, dajca moliwo pokochania swojego dziecka, jest dobra, moralna i przynoszca rado. Tej radoci zaznay miliony ludzi, poniewa w cigu 33 lat od czasu, kiedy metoda ta zostaa przez naukowcw i lekarzy wprowadzona, urodzio si prawie 4 miliony dzieci.

Katoliccy fundamentalici chcieliby zepchn t spraw na margines, najlepiej jej zakaza. Czyni to z chci narzucenia sztucznej moralnoci, ktra kae im twardo trzyma si doktryny Kocioa katolickiego, gdzie komrka staje automatycznie czowiekiem, poza stanem wasnej i rodzica wiadomoci. Nie dociera do nich prawda, e dopiero zapodniona komrka w ciele kobiety jest czowiekiem, kiedy jej wiadomo to przyjmuje. S ludzie, ktrzy peni tej wiadomoci czowieczestwa zyskuj, kiedy syszc bicie serca dziecka, lub zobacz jego ksztat na zdjcie z USG. Katoliccy przeciwnicy zamraania embrionw nie rozumiej, e dopiero wiadomo jednoci matki i dziecicego zarodka jest czowieczestwem.

Najwikszym problemem dla Kocioa katolickiego i obrocw jego opinii w tej sprawie, takich jak szef ?Frondy?, dr Tomasz Terlikowski s? katolicy. Prawie 60% z nich popiera in vitro, popiera parti polityczn, ktra si za t metod leczenia opowiada. Biskupi Kocioa maj prawo oczywicie do swoich opinii, ale politycy (take katoliccy) maj obowizek dopenienia przyrzeczonej swoim wyborcom dziaalnoci na rzecz ich dobra. Koci prbowa wpyn na sumienia, we wasnym interesie, co tak naprawd jest prb ingerencji w niezawiso posw i w stanowienie prawa. Tacy, jak pose Jarosaw Gowin doskonale rozumie, e to gra polityczna i wsppracuje z biskupami, inni interes spoeczny stawiaj na pierwszym miejscu.

Koci straszy politykw, nawet prezydenta Komorowskiego, wykluczeniem z grona wiernych, poniewa jakoby nie przestrzegaj jego praw. Nazywa si ekskomunik i jest w tym przypadku narzdzie walki politycznej. Bronisaw Komorowski, zawsze deklarujc si jako dobry i wierny katolik stwierdzi, e si nie boi ekskomunikowania przez Koci. Premier poszed jeszcze dalej, stwierdzajc, e ze stanowionego prawa bdzie si tumaczy wieckim. Wedug wspomnianego ju Tomasza Terlikowskiego prezydent godzc si na ewentualn ekskomunik neguje rol Kocioa w zbawieniu czowieka, skazuje si na wieczne potpienia, a take podwaa PRAWD o papieskiej nieomylnoci w sprawach wiary i moralnoci. Rzeczywicie, z punktu widzenia Kocioa katolickiego Terlikowski ma racj. Ale ani on, ani aden biskup, ani nawet papie nie mog Bronisawa Komorowskiego pozbawi wiary i nadziei na zbawienie, a ju na pewno nie mog zanegowa jego wewntrznego przekonania, e czyni dobrze i moralnie. Bo, jeeli Bronisaw Komorowski uznaje, e Bg istnieje, to to, czy zostanie potpiony, czy jednak moe zbawiony, zaley od Boga, a nie od papiea, a nawet Terlikowskiego. Troska o dusze politykw, eksponowana przez biskupw i ich poplecznikw, jest tak naprawd trosk o interes Kocioa i jego polityczne i spoeczne wpywy. Daleko w tym wszystkim od spraw ycia wiecznego i zbawienia?

Azrael

Czytaj dalej

Z blogw

Z dala od polityki. Platforma Obywatelska

Polityka jest ostatnimi czasy mao zabawna. Mierzy si z ni wprawdzie sporo zabawnych postaci, ale ich aktywno jest nazbyt czsto pokraczna lub enujca.

Wczoraj urzeko mnie to:

Przekaz, ktry funduje nam kandydatka do Rady Miasta Gdaska (to fragment plakatu wywieszonego na latarni) jest chyba nastpujcy:

Platforma Obywatelska zachca do budowania z dala od polityki

Dowiadujemy si zatem:

– Platforma zajmuje si wzywaniem do wsplnego budowania,

– budowanie przez Platform (i wzywanych) jest odlege od polityki,

czyli:

– Platforma nie jest tworem politycznym (albo nie chce nim by),

– rzd (z natury polityczny) nie ma nic wsplnego z odlegym od polityki EURO 2012.

Nie bd wnioskowa w sposb bardziej wyrafinowany.

Dodam tylko, e – z perspektywy gdaskiej – apolityczna Platforma buduje raczej na „po EURO 2012”. Wprawdzie nieszczcie w postaci mistrzostw siodbdzie (stadion buduje si bardzo adnie). Ale istotne przedsiwzicia zaplanowane na EURO zakoczsi (a niektre rozpoczn) po tej imprezie.Oczywicie jeli Gdask wczeniej nie zbankrutuje.

Czytaj dalej

Regiony

Rozmowa z Aleksandrem Pawowskim:
Jak dugo zwizany jest Pan z Grudzidzem?

Od urodzenia tj.1952 roku. Moi rodzice tez urodzili si w Grudzidzu. Tutaj si wychowaem, ukoczyem szko redni. Studia ukoczyem w Gdasku a nastpnie w Warszawie z tytuem mgr ekonomii. Zawodowo te jestem do chwili obecnej zwizany z Grudzidzem, pracowaem w bankach na stanowiskach kierowniczych (dyrektor oddziaw banku),aktualnie jest ekspertem d/s oceny finansowo-ekonomicznej projektw z UE.

Jaki sport Pan uprawia?

Kiedy w latach 70-ch uprawiaem lekkoatletyk,dyscyplina rzut motem. Byem jednym z lepszych zawodnikw w kategorii juniorw w Polsce w rzucie motem. Startowaem w I ligowej druynie Olimpii Grudzidz midzy innymi z mistrzem olimpijskim Bronisawem Malinowskim. Graem te w pik rczn. Aktualnie amatorsko duo pywam, korzystam z sauny. W ubiegym roku w mistrzostwach Grudzidza amatorw w pywaniu w swojej kategorii wiekowej zdobyem 3 medale: 1 zoty i 2 srebrne. Sprawio to mi wielk satysfakcj.

Jakie inwestycje drogowe wymagaj najpilniejszej realizacji?

W Grudzidzu jest to zakoczenie II etapu budowy tzw. trasy rednicowej,czcej Grudzidz z autostrad A1.

Jak ma rozwija si kultura w Grudzidzu?

Midzy innymi poprzez propagowanie tradycji wojskowych,organizowanie cyklicznych inscenizacji militarnych,szersze eksponowanie Cytadeli jako atutu Grudzidza. Aby kultura si prawidowo rozwijaa potrzebne jest pozyskanie rodkw z UE na rozbudow gmachu teatru w celu stworzenia nowoczesnej sali teatralno-koncertowej ze studiem nagra.

Jak Grudzidz ma wspdziaa z innymi miastami wojewdztwa kujawsko-pomorskiego?

Na zasadzie partnerstwa i wzajemnego uzupeniania si. Najwaniejsze funkcje Grudzidza to :
1.funkcja turystyczno-uzdrowiskowa,
2.funkcja szpitalnictwo,
3.;przemys,
4.szkolnictwo rednie,
5.usugi ponadregionalne.
Tutaj w tych dziedzinach widz najwaniejsze wsplne cele do dziaania.

Jak wyobraa Pan sobie wspprac prezydenta Grudzidza z radnymi miejskimi?

Powinna to by wsppraca partnerska,oparta na deniu do wsplnych celw. Rada powinna by odpolityczniona. Sesje Rady Miejskiej nie powinny by miejscem bitew politycznych., a miejscem dyskusji i podejmowania wanych decyzji dla miasta i jego obywateli.

Czy nie boi si Pan, e konflikt PO – PIS w sejmie, zostanie przeniesiony do grudzidzkiego ratusza?

Taki konflikt ju istnieje,nie musi by on przenoszony z Sejmu. Dlatego tak wanym jest to aby radni byli osobami apolitycznymi, aby ich nie obowizywaa zasada partyjnej lojalnoci i dyscypliny. Taka postawa radnych,uwikanie w partyjne rozgrywki przeczy idei samorzdnoci. Jest niekorzystne dla miasta i jego obywateli.

Aleksander Pawowski, lider Stronnictwa Demokratycznego w Grudzidzu, kandydat ?Teraz Grudzidz” na prezydenta Grudzidza.

Rozmow przeprowadzi Pawe Gniota.

rdo: gniota.salon24.pl

Czytaj dalej

Artykuy

Sposb promowania na facebooku (ale take w innych kanaach) kandydatw w wyborach samorzdowych trci banaem. Mamy do czynienia z plemienn mentalnoci, tanimi okrzykami (Zwyciymy!) i brakiem merytorycznego odniesienia do wyborcw. Jednoczenie odnosi si wraenie, e partie rozdaway najlepsze miejsca na listach wedug klucza „dobry dziaacz”, a nie profesjonalista czy osoba, ktra ma cokolwiek do powiedzenia.

PR dorosych gimnazjalistw

Brakuje sporu. Cho bywa on toczony przez kandydatw na prezydentw miast (Munio dobrze punktuje Hann Gronkiewicz – Waltz, Bielecki jest do merytoryczny, Olejniczak stawia na innowacyjno) to na poziomie kandydatw dominuje podejcie: mam jedynk, to mnie wybior. Przypomina mi si spotkania z jedynk jednego z komitetw w warszawskiej dzielnicy rdmiecie, ktry obok machania kartk A4 ze stekiem przerobionych na wszystkich stronach hase, wrzuca tanie piewki o korupcji i kumoterstwie, ktrym rzekomo on bdzie w stanie skutecznie walczy. ??ndydat w by jak najbardziej systemowy – 60-letni frustrat, 13 lat na stolcu radnego a o jego osigniciach najlepiej wiadczy reakcja google’a na jego nazwisko.

Zreszt brak jakiejkolwiek dziaalnoci pozapartyjnej to domena wikszoci kandydatw. Najlepiej to uj mj serdeczny kolega (nota bene kandydat ale z szerokim trzeciosektorowym portfolio): „Ludzie, ktrzy potrafi tylko dziaa”. Dla tej (nie tak maej grupy) gwn motywacj zostania radnym s najzwyczajniej w wiecie finanse. Nic dziwnego. Co mona robi ze sabym wyksztaceniem, nieznajomoci jzykw i problemami z obsug komputera, a take wiedz ograniczon do wasnego podwrka i poszerzan za pomoc teleodbiornika.

mier ideologii

Doceniaem ide odpartyjnienia samorzdw. Dominacja PO, PIS i SLD stwarza realne zagroenie, e polecenia bd szy z gry, a radny bdzie marionetk swojej partii. Jednak alternatyw dla partii nie mog by ludzie, ktrzy zostali z nich wczeniej usunici, bo o adnej nowej jakoci nie ma wtedy mowy.

Wszyscy kandydaci po kolei udaj, e nie maj pogldw politycznych. Dlatego te naley doceni jasne deklaracje Zielonych czy Katarzyny Munio („Jestem liberaem”).

Redukcja etatw, redukcja liczby radnych

Cho hasa ograniczenia liczby radnych brzmi jak zamach na samorzdno kraju, to naley zada sobie pytanie czy warszawska dzielnica potrzebuje ich a tylu do sprawnego funkcjonowania. Czy rada o niewielkich kompetencjach, natomiast duym rozbiciu politycznym jest w stanie skutecznie suy wyborcom, czy jest jeszcze jednym narzdziem zawaszczania Pastwa przez partie? Czy wreszcie uczynienie z radnych wielkich kadrowych wzmacnia personalnie samorzd?

Kolejna reforma samorzdowa musi by przemylana i i w duchu redukcjonistycznym. Tylko czy ktokolwiek podejmie si tego zadania? Nie sdz. Partie to organizmy, ktre musz zaspokaja nie tylko ambicje, ale te potrzeby socjalno-bytowe swoich prominentnych czonkw (szczeglnie tych, ktrzy dysponuj odpowiedni iloci szabelek na zjazdach). Dlatego te, zawsze znajd si dobre argumenty, aby pozostawi status quo.

Czytaj dalej

Z blogw

Piskorski: Tworzymy dobre prawo

Pose Stronnictwa Demokratycznego Bogdan Lis wraz z Markiem Borowskim z SdPl oraz Stanisawem elichowskim z PSL przygotowuj projekt uchway, ktra ma by odpowiedzi polskich parlamentarzystw na tragiczne wydarzenia w odzi.

Projekt uchway, ktra pitnuje agresj w yciu politycznym, Bogdan Lis zgosi na konsultacjach z prezydentem. Bronisaw Komorowski wyrazi nadziej, e posowie j przyjm. To wany i dobry gest, ktry potrzebny jest tej uchwale stworzonej przez ludzi nie nalecych ani do PO, ani do PiS.

Ta uchwaa ma godzi i agodzi obyczaje, nie za podsyca konflikty i wytyka przywary czy bdy adwersarzy. Nie bdzie w niej sformuowa, ktre bd obraa ani wskazywa winnych. Ma by przyczynkiem do zgody, nie za do kolejnych tragedii.

O zabjstwie Marka Rosiaka nie naley zapomina, ale te nie wolno go wykorzystywa jako narzdzie podsycania konfliktw i politycznych targw.

Czytaj dalej

Z blogw

Wybory do sejmikw wojewdzkichWydaje mi si, e ju niewiele si zmieni na stronie PKW odnonie komitetw walczcych o miejsca w sejmikach wojewdzkich. Wybory tam s najlepszym wyznacznikiem poparcia dla partii w tych wyborach – uwaa si je za najbardziej polityczne. Planktonowcy natomiast mog obsadzi kilka lukratywnych miejsc swoimi dziaaczami.

Super

Po pierwsze – wielki szacun dla Polskiej Partii Pracy – Sierpie 80?. Jako jedynej z planktonu udao si zarejestrowa we wszystkich wojewdztwach i prawie wszystkich okrgach. Pokazao to, jak silna jest ta organizacja. Mamy nadziej, e teraz to przeoy si na wynik wyborczy listy nr. 3.

Z dobrej strony pokazaa si Krajowa Partia Emerytw i Rencistw. Niby nic si nie dzieje, cicha woda, a tu listy w 13 wojewdztwach i 63 okrgach z 87. Sondae ostatnio odnotoway poparcie dla tej formacji, wic moe by maa niespodzianka.

Moe by

Samoobrona – zwana tutaj dla niepoznaki – Naszym Domem Polsk – Samoobron Andrzeja Leppera daa jeszcze rad. Udao si zarejestrowa w 14 wojewdztwach i 60 okrgach. Na parti, ktra wydawaa si by w agonii to dobry wynik. By moe uda si zdoby jakie mandaty w zachodniopomorskim – tam zawsze ta partia bya najsilniejsza.

Gorzej z LPR – samodzielnie startuje tylko w 11 wojewdztwach. Na Warmii i Mazurach startuj z reszt planktonu politycznego. Wynik jest saby, ale wydawao mi si, e LPR nie da rady w ogle zaistnie w tych wyborach. Zwaszcza, e jest multum innych komitetw prawicowych.

Zaskoczya mnie troch Krajowa Wsplnota Samorzdowa. Prawicowy plankton umia si dogada i w wikszoci wojewdztw wystawi listy. Szkoda tylko, e nie ma to takiego rozmachu, jak w poprzednich wyborach. Takie zjednoczenia list w 2002 czy 1998 roku miay sukcesy. Plus – za Wsplnot Samorzdow Prawicy na Warmii i Mazurach

Generalnie jestem rwnie zadowolony z list do sejmikw SLD. Z tego co mogem obserwowa, to sporo si na nich zaapao Zielonych, dziaaczy Partii Kobiet, Unii Pracy i innych. Nie byo sycha o adnych konfliktach, a nasi planktonowi kandydaci maj szans na mandat.

Troch poniej oczekiwa

Mylaem, e Janusz Korwin-Mikke da jednak rad cay kraj obsadzi. Skoczyo si na 13 sejmikach i tylko 46 okrgach. To wicej ni np. LPR, ale i oczekiwania byy wiksze. Poza tym smutna historia z Pomorzu i ciga walka rnych odamw szerokiego spektrum Kolibrw.

SdPl kolejny raz startuje nie pod swoj nazw. By moe licz, e pomys z KKW Lewica – przycignie wicej wyborcw. Wynik – 9 wojewdztw i 33 okrgi to bardzo mao. Zwaszcza dla trzech partii z wikszym potencjaem ni np. LPR, JKM. W dodatku stosowano dziwne sztuczki, jak na Pomorzu Zachodnim: listy z Olejniczakiem i Napieralskimi, czy na Lubelszczynie: Lista Sierakowskiej.

Organizacja Prawicy Rzeczpospolitej rwnie sabo. Liczyem, e ostatnie ciche miesice obliczane s na wzmocnienie struktur, powikszenie szeregw. Partia ta moe ponie klsk, gdy startuje wiele komitetw o podobnym profilu: LPR Krajowa Wsplnota Samorzdowa, JKM i inne. Boje si, e bdzie bardzo bolao.

Zawd

Nie wiem, czy by taki plan, ale Stronnictwo Demokratyczne powinno chocia w kilku wojewdztwach wystawi swoje listy. Tak si nie stao. wiat nie koczy si przecie na Warszawie i Katarzynie Munio.

Natomiast dziaania Partii Demokratycznej zupenie nie rozumiem. Zarejestrowaa komitet, ale nie wystawia adnych dziaaczy. Jako nie widac te jej kandydatw na listach do sejmikw wojewdzkich… Kto wie, co si tam dzieje???

Zobacz: Nasi kandydaci na prezydentw miast i dosejmikw wojewdzkich,

a takewybory samorzdowe na miesznie

Czytaj dalej