Z blogw

Gorczka bota

Zdecydowana wikszo osb ? w tym publicystw i historykw ? wypowiadajcych si dotychczas publicznie na temat nowej ksiki Jana Grossa i Ireny Grudziskiej-Gross ma nade mn t przewag, e nie zna jej penego, ostatecznego tekstu. Nie musiaa zatem miarkowa swego oburzenia takimi drobiazgami jak rzetelno wobec krytykowanych przez siebie autorw: oceniajc tre ksiki na podstawie przypuszcze, pogosek i dedukcji z poprzednich publikacji Jana Tomasza Grossa, moga swobodnie da wyraz swemu wzburzeniu, patriotycznie motywowanemu zgorszeniu i szczerej trosce o standardy naukowe, tak radykalnie naruszone przez nieznan im jeszcze ksik ? pisz w dzisiejszej Rzeczpospolitej.

I dodaj m.in.:

Grossowie, wprowadzaj czciowo czytelnika w bd, sugerujc kilkoma zabiegami retorycznymi, e osnow faktograficzn ksiki jest owa upiorna „gorczka zota” polegajca na przeczesywaniu gruntw w dawnych obozach zagady dla wyszukiwania cennego kruszcu w zwokach ydw. Ale prawdziwa substancja faktyczna moralnego przesania ksiki Grossw nie dotyczy rozpruwania ludzkich zwok ? czyli przewin symbolicznych i amania tabu. Ona dotyczy losu ydw na obrzeach dokonywanego przez Niemcw Holokaustu. Prawdziwy problem, nad ktrym czytelnik musi si zaduma, nie jest wywoany przez zdjcie kopaczy, ale przez rnic midzy liczb ydw, ktrym udao si uciec z ap Niemcw, a liczb ydw, ktrzy przeyli wojn. Nawet przyjwszy fantastyczn spekulacj, e poowa zmara z przyczyn „naturalnych” ? wycieczenia, godu, chorb ? pojawia si pytanie, co si stao z reszt.

Ot los tej reszty nie jest ilustrowany przez zdjcie kopaczy spod Treblinki. Jeli kto ju tak bardzo nie chce czyta Grossw, owe obrzea Zagady egzemplifikowane s przez los ydowskiego chopczyka opisanego w dopiero co wydanej ksice Barbary Engelking, ktry kilka miesicy przed wycofaniem si Niemcw nieprzemylanie wychyn z lasu do wioski, by zapyta o sytuacj na froncie, po czym zosta schwytany i sptany przez swych kolegw ze szkoy mwicych: „Ju sobie poye, id do Niemca”.

Kopacze spod Treblinki to ? moim zdaniem ? nieciekawy temat, to tylko boto. Chopcy od „Ju sobie poye…” ? o, to prawdziwie wielki temat z ostatniego krgu moralnego pieka. I jeli kto nie chce uatwia sobie zadania w dyskusji nad ksik Grossw, powinien od razu przej do tego piekielnego problemu.

**

Peny tekst tu:

http://www.rp.pl/artykul/9157,618964-Sadurski–Blotne-zniwa.html

Czytaj dalej

Z blogw

Jestem jak najdalszy od tworzenia jakichkolwiek teorii spiskowych ale obserwujc nasze relacje z Rosj nie sposb oprze si wraeniu, e wadze tego kraju od kilku miesicy konsekwentnie dziaaj na szkod Donalda Tuska i prowadzonej przez niego polityki. Nie powiem, eby specjalnie mnie to martwio, ale warto to odnotowa, eby unikn podobnych bdw i wycign z postpowania Rosjan wniosku na przyszo.

Wyjanienie przez Rosjan przyczyn i okolicznoci katastrofy smoleskiej miao by potwierdzeniem, e stosunki midzy naszymi krajami rzeczywicie weszy w now faz, a zaufanie jakim obdarzy swoich rosyjskich partnerw Donald Tusk spotykao si z yczliwym przyjciem. Tymczasem dziaania MAKu i rosyjskiej prokuratury maj charakter w stosunku do Polski prowokacyjny i nie stwarzaj w naszym kraju wraenia chci rzetelnego i penego wyjanienia przyczyn katastrofy. W warunkach funkcjonowania rosyjskiego pastwa nie sposb przy tym zakada, aby instytucje powoane do badania przyczyn katastrofy dziaay na wasn rk. Ich dziaania odbywaj si z pewnoci wedug planu wytyczonego przez najwysze wadze Federacji Rosyjskiej.

Donald Tusk przedsiwzi wiele krokw na rzecz poprawy polsko ? rosyjskich stosunkw. Stawiaj go one jednak raczej w pozycji petenta ni rwnorzdnego partnera, z ktrym Rosjanie w jakikolwiek sposb si licz. Strona rosyjska dziaa na niekorzy polskiego premiera, podwaaj pozycj jego i prowadzonej przez niego polityki. W trudnym dla rzdu okresie dostarczaj te opozycji mnstwa okazji do celnych atakw na rzd. To wanie dziaania Rosjan ? raport MAKu oraz nieudolna i spniona reakcja polskiego rzdu stay si przyczyn najwikszego kryzysu zaufania do obecnej ekipy i postawiy pod znakiem zapytania pastwowe i polityczne przywdztwo Donalda Tuska.

Trudno powiedzie jakie s przyczyny takiego postpowania Rosjan. Nie wdaje si w spekulacje krce po sejmowych korytarzach jakoby miaaby by to forma nacisku przed jak wan dla Rosjan decyzj polskiego rzdu albo rewan za niekorzystne dla Rosji nasze dziaania. Jedno jest pewne: od pewnego czasu w wyniku konsekwentnych dziaa instytucji rosyjskich rzd Donalda Tuska i jego polityka zagraniczna bardzo wiele straciy na swojej renomie.

Czytaj dalej

Z blogw

Parytety w biznesie czyli kobiety, gospodarka i polityka

Pojawiy si ostatnio propozycje wprowadzenia parytetu udziau kobiet i mczyzn w radach nadzorczych i zarzdach spek skarbu pastwa. Tu maa dygresja ? parytet oznacza rwno czyli taki sam udzia, a u nas stosuje si te okrelenie jako pewien procent ? ale niech ju bdzie. Po gwarantowanym udziale pa na listach wyborczych (o ile si nie myl to nie ma gwarancji co do miejsc na listach) teraz usiuje si w ten sposb zwikszy udzia kobiet w kadrze zarzdzajcej przedsibiorstw.

O ile jestem przeciwny jakimkolwiek odgrnym zaleceniom dotyczcym dziaalnoci politycznej i zwizanymi z ni wyborami to propozycja prawnego zagwarantowania kobietom udziau w zarzdach i radach nadzorczych ju mojego zdecydowanego sprzeciwu nie budzi. Po pierwsze dotyczy to przedsibiorstw pastwowych oraz spek z udziaem skarbu pastwa ? pytanie oczywicie jaki udzia jest wymagany aby wprowadza parytet, a waciciel moe dowolnie ksztatowa polityk firmy, w tym t dotyczc zatrudnienia. Po drugie nie trzeba by nadmiernie dociekliwym aby zauway, e kobiet na wyszych stanowiskach kierowniczych w firmach jest dosy mao. I cho od adnych paru lat istnieje wyrany trend rozwarstwiania si poziomu wyksztacenia mczyzn i kobiet. Panie s coraz lepiej wyedukowane, liczba kobiet z wyszym wyksztaceniem jest wiksza ni liczba mczyzn, zwiksza si systematycznie procentowa przewaga kobiet nad mczyznami jeeli chodzi o poziom wyksztacenia. Czyli kwalifikacje maj czego dowiody bdc wacicielkami lub kierujc wieloma firmami, jednoczenie ich udzia w zarzdach spek akcyjnych oraz duych spek z ograniczon odpowiedzialnoci jest ju zdecydowanie niszy. Natomiast kobiety jako wysza kadra menederska w firmach pastwowych (bd spkach z udziaem skarbu pastwa) to ju rzadko. Poniewa miejsce w radzie nadzorczej czy zarzdzie jest przyznawane z klucza politycznego, a jak wiadomo w polityce pa wiele nie ma, to i ?przydziaw? jako nie dostaj. To zreszt kolejny dowd na wpyw polityki na biznes i kolejny (cho moe nie a tak istotny) argument za wyprowadzeniem pastwa z prowadzenia firm.

Czy dziki kobietom przedsibiorstwa bd lepiej funkcjonowa? ? pewnie jedne tak inne nie, to akurat z pci nie ma nic wsplnego jednak nie po to promuje si edukacj, nie po to kadzie si nacisk na wyksztacenie aby potem spor cz spoeczestwa wykluczy z moliwoci realizacji zawodowej, do czego na pocztku edukacji jest zachcana.

O wykonywanej pracy powinny decydowa jedynie predyspozycje i wiedza, tak jednak byoby w wiecie idealnym, nasz niestety taki nie jest, dlatego wydaje si konieczne zapewnienia udziau kobietom w yciu gospodarczym kraju poprzez akty prawne.

Na pocieszenie dodam, e nie jest to tylko nasz problem, parytety wprowadzia ju Francja, kraje skandynawskie, Niemcy ju to zrobiy albo zaraz uczyni, inni si zastanawiaj.

Pastwo ma obowizek zapewni wszystkim swoim obywatelem rwno szans, tak aby kady mia moliwoci realizacji swoich celw i rozwoju. Wprowadzanie parytetw czy kwot udziau ami t rwno ale jednoczenie gwarantuje moliwo dziaania osobom (grupom) do tej pory marginalizowanym, ma wic uzasadnienie. Jednak niesychanie istotne jest aby nie przedobrzy (patrz amerykaska polityczna poprawno) i aby traktowa je jako uzasadnione odstpstwo od zasad, a nie zasad i aby robi to niesychanie ostronie.

Myl, e panie na takie odstpstwo zasuguj.

Czytaj dalej

Z blogw

Pisa kady moe

Mamy kolejny dowd na to, jak polskie media zajmuj si tematami zastpczymi, jak polityka wizerunkowa i marketingowej narracji zdominowaa przekaz. W momencie, kiedy ronie dug publiczny, kiedy trwa dyskusja o OFE i reformie systemu emerytalnego, od trzech dni z czowek portali informacyjnych, gazet i paskw informacyjnych telewizyjnych nie schodzi informacja pod tytuem ? ?Jarosaw Kaczyski zaoy bloga?.

Byoby p biedy, gdyby analizie podlegaa sprawa tego, co na tym blogu zostao zamieszczone i jaka to ma wartoci ? nie, tematem jest gwnie to, czy jest samodzielna dziaalno prezesa Kaczyskiego, czy jednak moe to jest dziaalno jego politycznych pomocnikw, cho znajc jego awersj nie tylko do samego internetu, ale rwnie do nowoczesnych technologii, s to dywagacje pozbawione sensu. Ju sam fakt, e cho pod jego tekstem zamieszczono ponad 1500 komentarzy, gwnie od jego fanw, to nie ma ani jednej jego wasnej adnotacji, wiadczy o tym, e mamy do czynienia z kolejnym politycznym, internetowym supem ogoszeniowym. Zreszt materia zamieszczony na blogu, pod tytuem ?Nowoczesny patriotyzm gospodarczy? jest transkrypcj jego przemwienia, wygoszonego na konferencji gospodarczej Prawa i Sprawiedliwoci trzy tygodnie wczeniej, o czym nie informuje adna notatka, nie mwic o linku.

Definicja bloga zmienia si, nie jest to ju tylko zapis indywidualnych przemyle i forma pamitnika, to take pewien model marketingu politycznego, forma aktywnoci, pozwalajca na dotarcie do szerszej grupy wyborcw. Ale nie zmieniaj si pewne formy i zachowania, co w rodzaju netykiety blogowej. Uruchamiajc blog wystarczyo w notce wstpnej opisa sytuacj, zatytuowa go jako blog polityczny (wyborczy?) Jarosawa Kaczyskiego, na ktrym bd przedstawiane jego pogldy na kluczowe tematy pastwa i ekonomii. Tak natomiast mamy co, co jest tylko atrap bloga.

Blog Kaczyskiego zosta zaoony na prywatnej platformie Salon24.pl. To symptomatyczne, poniewa z jednej strony jest to w dalszym cigu najbardziej znana strona blogw politycznych, publicystycznych, z drugiej strony Salon24 jest jednoznacznie oceniany jako portal pro-pisowski. Doradcy Kaczyskiego w zwizku z tym nie poszerzaj wcale jego pola oddziaywania, ale tworz tylko nowy kana informacyjny. Umieszczenie bloga na tym portalu wiadczy jeszcze o czym ? e szumnie kilkanacie miesicy temu zapowiadany portal partyjny, MyPiS.pl nie spenia swojej roli.

Internet ma to do siebie, e jest bezkompromisowy i peen wiedzy, zbiorowej, a jego uytkownicy to nie tylko alkoholizujcy si studenci, szukajcy niewybrednej rozrywki. Dlatego materiay zamieszczone na blogu bd poddawane analizie i krytyce, oczywicie, jeeli bdzie co krytykowa i do czego si odnie. A w tym przypadku nie bardzo jest o czym powanie dyskutowa. Tekst Kaczyskiego potwierdza tez, e jego przemylenia na temat pastwa, prawa, ekonomii s zbitk pogldw gdzie przeczytanych i zasyszanych, przefiltrowanych przez jego pogldy. A jego widzenie pastwa to ch zaprowadzenia ustroju centralistycznego, z elementami autorytatywnymi. Patriotyzm gospodarczy, ktrego egzemplifikacj miayby by silne koncerny narodowe, ma si nijak do pojcia kapitau, jako czynnika wzrostu i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Chwytliwe hasa s dobre w kampanii wyborczej, nijak si maj do realiw. To, co zaprezentowa Kaczyski, to raczej forma pnocni-koreaskiej ideologii ?ducze?, ni realna strategia pastwa i ekonomii. Do groteskowe u polityka aspirujcego do roli konserwatysty s odwoania do futurologa i technokraty Alvina Tofflera i jego pojcia trzeciej armii, tym bardziej, e projekty modernizacyjne, jakie chce wprowadza Kaczyski siami narodowymi, nie s futurologi, lecz fantazj.

Blog Jarosawa Kaczyskiego (a waciwie jego nowych spin doctorw) zosta zauwaony i to jest sukces. Ale ju tre jego pierwszego wpisu nie wzbudzia zainteresowania ? i to jest marketingowa i polityczna poraka. Chyba, e zaoymy, e jest to element starej/nowej strategii ocieplania jego wizerunku, kilka dni temu media obiega informacja, e w kampanii wyborczej do parlamentu temat smoleski ma zosta znw wyciszony, a PiS poozy nacisk na zagadnienia merytoryczne. Jeeli ma to by robione w stylu podobnym do tego, czym jest blog Kaczyskiego ? to czeka nas kampania raczej fantazyjna, a nie merytoryczna.

Pisa bloga moe kady. Trzeba jednak wiedzie po co, dla kogo i jaki si chce osign cel. A w tym przypadku cel jest nieznany, a efekt do sierminy.

Azrael

Czytaj dalej

Z blogw

Brawa dla Marty Kaczyskiej za realizm, za wiadomo tego, e posiadanie znanego nazwiska nie jest rwnoznaczne z zadatkami na dobrego polityka. Pani Marta byaby politykiem sabym; nawet jeli jest samorodnym talentem (nie znam, wic nie wiem), musiaaby dugo w tym zawodzie praktykowa. Bo ? wbrew temu, co si znakomitej wikszoci wydaje ? polityka jest zawodem, jak kady inny. Trzeba do niego mie predyspozycje, ale trzeba si te tej profesji uczy, nabiera dowiadcze i umiejtnoci, dojrzewa. A to zawd szczeglnie trudny i odpowiedzialny ? polega na podejmowaniu decyzji dla dobra wsplnego, w imieniu szerszej spoecznoci obywateli. Konsekwencje zych decyzji s do szybko odczuwalne.

Fakt, e nastpia gwatowna deprecjacja tego zawodu. Najlepszy przykad: dzisiaj waciwie kady, np. prosto z samorzdowego urzdu, moe zosta ministrem rzdu Rzeczypospolitej. A taka funkcja powinna by ukoronowaniem dugiego terminowania w charakterze polityka, powinna by zarezerwowana dla najlepszych. Tymczasem ostatnim rzdem skadajcym si z dowiadczonych politykw by rzd Leszka Millera w 2001 roku; za najlepszych fachowcw, profesorw (inna koncepcja) ? rzd Marka Belki w 2004.

Poprzednim przypadkiem wiadomoci tego, e popularno nie wystarczy do powanego, odpowiedzialnego zajmowania najwyszych stanowisk bya odmowa Jolanty Kwaniewskiej ubiegania si o urzd Prezydenta RP w ubiegym roku. Gdyby si zgodzia, wygraaby wybory w cuglach. Ale czy tylko o to chodzio?

PS. Przy okazji polemizuj z tez Magdaleny rody dla Wirtualnej Polski: ?Idee, pomysy, dokonania osb publicznych – a prezydent [Lech Kaczyski] do nich niewtpliwie nalea, cho nie bardzo chcia – s jak ptaki, ktre wszdzie mog (lub nie) znale ciepe gniazda i si rozmnoy?. Ja tu szczeglnych idei, pomysw i dokona nie widz. Spucizna Lecha Kaczyskiego jest, niestety, mikra.

Czytaj dalej

Artykuy

Twarze Platformy

Niebywaa determinacja przywieca Hannie Gronkiewicz-Waltz w tpieniu konkurencji w dzielnicach, w ktrych radni Platformy Obywatelskiej nie maj wikszoci niezbdnej do wyboru zarzdu. Najbardziej drastyczne formy przybrao to na Ursynowie. Pani prezydent najpierw pod bahym pozorem uchylaa uchway rady dzielnicy, a ostatnio odebraa burmistrzowi kompetencje do zatrudniania i zwalniania z pracy podlegych sobie urzdnikw, bez czego trudno sobie wyobrazi sprawne zarzdzanie dzielnic.

Podczas caej tej awantury dziaacze PO, wyprowadzeni z rwnowagi faktem, i to nie oni wygrali wybory, zachowywali si uderzajco szczerze. Podczas sesji oznajmili pozostaym radnym: „Sami si wybierajcie!”, odmawiajc udziau we wadzach komisji rady. „Na Ursynowie nie da si rzdzi bez akceptacji pani prezydent” – mwili inni, powoujc si na ustaw warszawsk.

Ot to nieprawda, e z ustawy warszawskiej wynika, i w dzielnicy nie da si rzdzi bez akceptacji prezydenta miasta. To w poprzednim ustroju stolicy wybr dyrektora dzielnicy gminy Warszawa-Centrum (odpowiednik dzisiejszego burmistrza) nastpowa na wniosek prezydenta miasta, a zatem wymaga jego zgody. Mimo to prezydenci wicicki i Piskorski akceptowali lokalne wyniki wyborw i (z jednym wyjtkiem, gdy kandydat nie speni wymogw formalnych) skadali wnioski o wybr wskazanej przez radnych osoby. Obecna ustawa nie przewiduje udziau prezydenta miasta w wyborze wadz dzielnic. Hanna Gronkiewicz-Waltz jednak, wzorem Lecha Kaczyskiego, uzurpuje sobie prawo do narzucania dzielnicom swojego zdania.

Jest tak te na Pradze Pnoc. W wyniku dziaa PO mamy tu dzi dwch przewodniczcych rady oraz wyznaczony przez pani prezydent zarzd dzielnicy, nie uznawany przez wikszo radnych. Przeci t sytuacj mona by w prosty sposb: zbierajc wszystkich radnych na sesji i pozwalajc im swobodnie dziaa. Platforma na to nie pjdzie, gdy wie, e nie ma wikszoci w radzie i straci wadz.

Jakie oblicze ma dzisiejsza Platforma Obywatelska? Czy jest to twarz z Warszawy – bezwzgldnych dziaaczy mylcych tylko o utrzymaniu wadzy? Czy jest to twarz z Wabrzycha – dresiarskiego senatora i radnych PO kupujcych gosy w wyborach? Czy jest to twarz ze Smodzina – radnego PO gwaccego jedenastoletni dziewczynk? Nie, nie wpadajmy w szalestwo… Platforma ma po prostu szczer twarz Donalda Tuska, ktry zostawszy premierem obieca w expose: „Naczeln zasad polityki mojego rzdu bdzie stopniowe obnianie podatkw.” I jeszcze par innych rzeczy…

Maciej Biaecki

Stowarzyszenie „Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

http://www.bialecki.net.pl

Opublikowano za zgod autora. rdo:http://www.ngp.pl/str/tekst11052.html

Czytaj dalej

Z blogw

Uczmy sie od Rosjan!!

Prby wyjanienia przyczyn katastrofy smoleskiej ograniczaj si obecnie do przepychanek. Jedna toczy w Polsce i dotyczy odpowiedzialnoci za katastrof oraz sposobu jej wyjanienia druga za, to spr midzy Polska i Rosj o odpowiedzialno za tragedi. Obie ? cho zajmuj si tym samym maja zupenie inna paszczyzn i maja zupenie inne cele. Pomin w niniejszej notce nasze polskie spory i stwierdzenia kto ma racj. Zajm si kwesti prby wyjanienie katastrofy z perspektywy polskiej i rosyjskiej.

Katastrofy lotnicze mog nastpi z czterech powodw:

Zamachu terrorystycznego;

Awarii sprztu;

Bdu pilotw;

Bdu kontrolerw lotu.

Moliwa jest oczywicie jeszcze kompilacja tych przyczyn ale te cztery s podstawowe. Badania przyczyn katastrofy lotniczej maj dwa podstawowe cele, gwny to odkrycie przyczyny wypadku, tak aby mona byo j wyeliminowa i aby w przyszoci si nie powtrzya. Drugi ? rwnie istotny ale mniej wany to znalezienie osb za katastrof odpowiedzialnych. ledztwo jest zawsze drobiazgowe i trwa dugo aby nie pomin, adnych, nawet najdrobniejszych moliwych ladw i koczy si raportem, ktry oprcz podania przyczyn, przedstawia zalecenia dotyczce zmian konstrukcyjnych, procedur itd. Niestety historia lotnictwa jest pisana krwi zag i pasaerw i cho zabrzmi to brutalnie ale to dziki wypadkom loty s coraz bezpieczniejsze.

Tyle teoria, w sytuacji gdy w dziaania merytoryczne wkracza polityka, cae zaoenia schodz na plan dalszy. W przypadku katastrofy smoleskiej dziaa klasyczna spychologia, majca na celu udowodnienia jeeli nie caej to przynajmniej wikszej winy jednej ze stron. I tu jestemy ?sto lat za murzynami?, a przynajmniej za Rosj na pewno. U nas wypowiedzi rnych osb, przedstawiajcych rne scenariusze, u nich jasny i czytelny przekaz. Nawet stwierdzenia nie pasujce do rosyjskiej koncepcji s marginalizowane i przedstawiane jako pluralizm. Sposb prezentacji raportu MAK-u, a waciwie czas ? nie ma takiej moliwoci aby termin przypadkowo pokry si z urlopem premiera Tuska, Rosjanie bez wtpienia wiedzieli, e go nie ma i nie bdzie mg szybko zareagowa i na pewno zdawali sobie spraw, e nikt nie wyskoczy przed szereg i do powrotu szefa nie bdzie komunikatu na wysokim szczeblu. Punkt dla Rosjan. Teraz przed planowan konferencj polskich prokuratorw wracajcych z Rosji, nastpiy zmasowane wypowiedzi rosyjskich specjalistw stwierdzajcych niepodwaaln win polskich pilotw. Znw nasze ustalenia i ich prezentacja odbdzie si ?w odpowiedzi? na rosyjskie wypowiedzi, czyli nie bdziemy przedstawia zebranych faktw lecz odpowiada na zarzuty co mimowolnie czyni z polskich wnioskw element gry politycznej, a nie prezentacje merytorycznych ustale.

Bez wzgldu na to co bymy nie robili, jestemy krok za Rosjanami co osabia si naszych argumentw. Nie oceniam jakie s przyczyny katastrofy smoleskiej, nie wiem po czyjej stronie ley wina, wiem jednak, e nasze wewntrzne spory oraz bdy popenione przez stron rzdow stawiaj nas ? jeeli nie na z gry przegranej pozycji, to na pewno w defensywie.

Jeeli zamiast (oprcz) dziaa merytorycznych uprawia si polityk, to naley oczekiwa od rzdzcych jej skutecznoci, niestety obecnie mamy nike szanse na osignicie celw politycznych oraz brak wiary w rzetelne ustalenia merytoryczne.

Czytaj dalej

Z blogw

Dolnolska Platforma Obywatelska jest modelowym wrcz przykadem tego jak dalece rozmijaj si deklaracje i zapewnienia liderw PO z codzienn partyjn rzeczywistoci. Region Dolnolski by od czasw powstania Platformy Obywatelskiej domen Grzegorza Schetyny. Od dziesiciu lat to od Marszaka Sejmu zale polityczne awanse i obsada kadego niemal stanowiska w wojewdztwie.

Od pewnego czasu dolnolska PO jest take symbolem wszystkich chorb i patologii jakie tocz Platform Obywatelsk. To wanie pod bokiem Grzegorza Schetyny wybuchay po kolei wszystkie najwiksze afery ostatnich lat. Ich gwni bohaterowie: senator Tomasz Misiak, senator Roman Ludwiczuk, pose Zbigniew Chlebowski, Ryszard Sobiesiak, prezydent Wabrzycha Piotr Kruczkowski to protegowani Schetyny przez lata przez niego houbieni i promowani. Mimo to wadze dolnolskiej PO i sam Marszaek Sejmu pozostaj bezkarni.

Jake kontrastuje to z pryncypialn postaw Donalda Tuska, ktry na podstawie kamliwych donosw i niezweryfikowanych zarzutw prasowych wsplnie ze Schetyn i Ludwiczukiem pozbyli si z warszawskiej Platformy ponad 200 osb. adne z oskare oczywicie si nie potwierdziy, a caa argumentacja towarzyszca tamtej czystce od pocztku bya dta. Nie przeszkodzio to jednak Tuskowi i Schetynie wyrzuca z Platformy dowolnych ludzi bez najmniejszego uzasadnienia w czym zawsze usunie uczestniczy Roman Ludwiczuk, ktry jako szef sdu koleeskiego PO wyznacza w Platformie standardy etyki i moralnoci.

By moe tu ley wanie klucz do bezkarnoci Schetyny i jego ludzi. Skoro przez lata duet Tusk ? Schetyna dokonywa w partii czystek pod rnymi pretekstami, to teraz ciko premierowi kara i pozby si samego Marszaka.

Czytaj dalej

Artykuy

Mity i kreacje

Polska stoi mitami. Od mitu ?Chrystusa Narodw? zaczynajc, na kiekujcym micie Lecha Kaczyskiego koczc. Bez mitu mierci z rk kata, lub skrytego zabjcy, nic si nie dzieje, nawet oddanie wadzy przez komunistw w roku 1989 musiao by okraszone mitem mczeskiej mierci ksiy. Cho to akurat bya chyba prawda?

Media poday informacj, e wyniki bada po ekshumacji krakowskiego studenta, Stanisawa Pyjasa, potwierdzaj pierwotn wersj zgonu, czyli mier w wyniku upadku z wysokoci. Ekshumacja, zwizana jest z kolejnym wznowieniem dochodzenia, tym razem na wniosek czci rodziny Pyjasa, a jest ono prowadzone przez niezawodny w odkopywaniu trumien krakowski oddzia IPN. Bada natomiast dokonali specjalici z najwyszej pki, z kilku orodkw badawczych. Stwierdzono, e obraenia wskazuj na to, e Pyjas zmar w wyniku upadku z wysokoci, ze schodw kamienicy przy ulicy Szewskiej, a dodatkowo potwierdzono alkohol w jego organizmie. Wyniki bada utajniono, poniewa zaprzeczaj one wersji o mierci w wyniku pobicia, a jak niektrzy twierdz, nawet postrzau.

Wyniki bada nie zamykaj dyskusji, ani dochodzenia, nie podwaaj oczywicie tego, e rodowisko w ktrym y Pyjas, a do ktrego naleeli m. in. rwnie Bronisawa Wildstein, czy maestwo Sonikw, byo inwigilowane i wrcz przeladowane przez krakowsk Sub Bezpieczestwa. Jednak okazuje si, e tak jak kiedy za niewiarygodne, z przyczyn politycznych, uwaano dochodzenie z koca lat 70, wskazujce, e mier bya wynikiem nieszczliwego przypadku, tak teraz, rwnie z powodw politycznych, usiuje si zatai niewygodne dla wielu rodowisk ustalenie potwierdzajce t wersj. W roku 1977 za pewnik przyjto, e Pyjasa zamordowao SB, rkami wynajto zbira, ex-boksera, co mia potwierdzi sam Bronisaw Wildstein, wlizgujc si do kostnicy, a nastpnie relacjonujc, e widzia lady na twarzy zmarego kolegi, wiadczce o jego pobiciu. Od tego czasu Wildstein jest stranikiem mitu mczeskiej mierci Pyjasa, a od czasu odkrycia dziaalnoci Lesawa Maleszki, ?Ketmana?, jest ju jego arcypasterzem.

I tu si zaczynaj problemy. mier (mczeska) Pyjasa bya jedn z gwnych przesanek powoania Studenckiego Komitetu Solidarnoci (zreszt razem z Maleszk?), miaa take wpyw na inne grupy demokratycznej opozycji, take na warszawski KSS KOR. Sam mit Pyjasa si osnow wielu dziaa ju po przejciu Polski w form demokracji, a prby uzyskania penej odpowiedzi na to, w jakich okolicznociach zmar Pyjas, stay si przedmiotem dziaa (i podstaw karier) wielu ludzi. Do dzi panuje przekonanie, e za mierci krakowskiego studenta stoi SB, a na Maleszce ciy za ni odpowiedzialno. Moe si jednak okaza ? jeeli ledztwo to oczywicie wykae, e Pyjas spad sam, a nie zosta na przykad zepchnity ? e mit zaoycielski SKS, porednio take Niezalenego Zwizku Studentw i yciorysy wielu ludzi oparte s o? opini czowieka, Bronisawa Wildsteina, ktremu si wydawao, e co widzia w dzie po mierci kolegi?

To jednak nie koniec. Film ?Trzech kumpli? Ewy Stankiewicz i Anny Ferens mia zamkn spraw, postawi kropk na kocu przesania mitu, a tych, ktrzy twierdzili, e byo inaczej, zepchn na margines. Teraz okazuje si, e moe by zgoa inaczej, a to, co miao by zapisem prawdy, okae si kreacj. A ci, co sdzili, e Pyjas zmar mierci tragiczn, ale nie koniecznie zbrodnicz, stali tam, ?gdzie stao ZOMO?, przywoujc klasyka lat ostatnich.

Nie naley jednak sdzi, e mit upadnie. Bo przecie bez mitu w Polsce nic nie moe si dzia. Prawd zamiecie si gboko pod stojaki z aktami w IPN.

Azrael

Czytaj dalej

Artykuy

Prawdziwa twarz PO

Po skandalicznej wypowiedzi, jednego z warszawskichburmistrzw, PO pokazuje swoj prawdziw twarz po raz kolejny. Ponisze, klerykalne wypowiedzi radnych tej partii, pod dyskusj na temat zasadnoci finansowania uroczystoci beatyfikacji Jana Pawa II z pienidzy warszawskich samorzdw, pokazuj prawdziwe konserwatywne oblicze Platformy.

Dla informacji czytelnikw: Pan Flisowski to byy radny Mokotowa z listy PO, usunity w tym roku z list na skutek podejrze finansowych, a Pan Pietrzykowski to obecny radny Dzielnicyrdmiecieoraz czonek gabinetu politycznego ministra KrzysztofaKwiatkowskiegoopacanyz naszych podatkw, ktre regularnie rosn pod rzdami „liberalnej” PO.

Czytaj dalej