media w Polsce

Polski "miękki autorytaryzm"? Rynek mediów innowierczych w Polsce.

Afera Lwa Rywina trwa, w innym wcieleniu, w najlepsze. Pieniądze, których żądać miał w imieniu swoich mocodawców producent telewizyjny w zamian za pomoc w zmianach ustawowych umożliwiających koncernowi dostęp do częstotliwości, są niczym wobec sum jakie dzięki nielegalnym mechanizmom zmów i karteli dostają się w ręce nielicznych, a politycznie umocowanych, przedsiębiorców tworzących kartel czerpiący dodatkowe … Czytaj dalej

Artykuy

Afera Lwa Rywina trwa, w innym wcieleniu, w najlepsze. Pienidze, ktrych da mia w imieniu swoich mocodawcw producent telewizyjny w zamian za pomoc w zmianach ustawowych umoliwiajcych koncernowi dostp do czstotliwoci, s niczym wobec sum jakie dziki nielegalnym mechanizmom zmw i karteli dostaj si w rce nielicznych, a politycznie umocowanych, przedsibiorcw tworzcych kartel czerpicy dodatkowe przychody w kwocie szacowanej na ok. 15- 20 miliardw w cigu dekady (o tyle by spady, gdyby kartel otwarto dopuszczajc konkurencj).

{ads1}

Polski rynek nadawcw naziemnych nie przypomina nawet rynkw trzeciego wiata, swoj ukartelowion, zamknit struktur jest typowy dla skorumpowanych reimw Afryki czy rozmaitych autorytaryzmw (te wszak te maj rwnie nieliczne prywatne stacje telewizyjne, o dajcej si przewidzie skali niezalenoci). Szczeglnie pozycja mniejszoci wiatopogldowych i wyznaniowych pokazuje e Polska, w sferze mediw naziemnych, jest nadal krajem autorytarnym, nawet jeli ten autorytaryzm miknie.

Mao kto pamita o aferze Lwa Rywina, ujawniajcej hydr mafii oplatajcej Krajow Rad Radiofonii i Telewizji. Do powiedzie, e do dzi wiele si w tej kwestii nie zmienio. KRRiT jest po dzi dzie miejscem gdzie ekonomici winni spodziewa si wielomiliardowej korupcji- rozdaje si wszak „licencje na druk pienidzy”. Co wicej, parlament uniemoliwi NIK kontrol tej podejrzanej instytucji! Przepadprojekt uchway Sejmu dotyczcy kontroli przez NIK w KRRiT odnonie koncesji na emisj programw w multipleksach cyfrowych. Tych pojawi si co najmniej kilkakrotnie mniej ni w porwnywalnych gospodarkach.
Do tego w sferze mediw nadawanych naziemnie od lat dominuje „cykl”, jak Tim Wu okreli proces upolitycznienia niezalenych ongi mediw w swojej monografii na temat politycznej ekonomii tego sektora („The Masterswitch”). Sektora od zawsze rekordowo poddawanego naciskom politycznym, sektora w ktrym obiecujce technologie nadawcze nagminnieodkadano na pk, jeli tylko byy grone dla gwnych graczy rynkowych. Liczy si interes monych, nie obywateli, wyborcw.
Polska ma szereg opnie rozwojowych. Jednym z najwikszych zaniedba jest korupcyjny oligopol, ostentacyjny i brutalny kartel na rynku nadawania naziemnego, jaki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zbudowaa i aktywnie chroni od dekad. Sama KRRiT jest przykadem „regulatory capture”- przejcia regulatora rynku przez podmioty majce by regulowane. Deregulacja polega za na tym e tego typu rynki si otwiera: jeli na rynku A ongi dopuszczono 5 stacji, to dlaczego nie dopuci wszystkich chtnych, i pozwoli aby to widzowie zadecydowali, kogo chc oglda? Czechy, notabene kraj mniejszy, ju dzi maj o wiele bardziej rozwinity naziemny rynek telewizyjny od polskiego, w nadawaniu naziemnym, ju od kilku lat cyfrowym, dostpnych jest znacznie wicej stacji. Chcecie tego w Polsce? Niedoczekanie- idzie o to aby „licencje na druk pienidzy” trafiy do raczej tylko dotychczasowego grona beneficjentw.
Pamitamy z afery Lwa Rywina e w zamian za zmiany w ustawie umoliwiajce zwikszenie koncentracji na rynku dano kilkudziesiciomilionowej apwki. Obawia si naley e odkryto jedynie jedn z nader licznych takich spraw- w mojej praktyce zawodowej kwoty dane przez mafie parlamentarzystw byy mniejsze – ok. 10- 20 mln PLN- poniewa rynki ktre poddawali regulacjom byy mniej atrakcyjne. W ogle- jeli politycy daj pienidzy od nadawcw telewizyjnych- to sami nadawcy te mog stworzy swoje „partie polityczne”, ba, oszczdz dziesitki mln PLN na apwkach. Insiderzy mwi o „partii TVN” i „partii Polsatu” w polskiej polityce.
Jest powtarzan w Warszawie tajemnic poliszynela e ponadprzecitne wpywy polityczne posiadaj nieliczne konkretne stoeczne rodziny. Za pomoc np. dokumentw z minionego reimu, owych osawionych teczek- zaatwiaj rzadkie zasoby: czstotliwoci nadawcze, koncesje na wydobycie i obrt surowcw. Dawne komunistyczne teczki okazay si dzi mie okrelon wysok warto ekonomiczn, s kluczowym zasobem dla sukcesu ekonomicznego nowopowstaej oligarchii. Brak rozwizania tego problemu, brak odtajnienia archiww- powoduje e ci ludzie wci mog odnosi „biznesowe” sukcesy.
Polski kartel mediw naziemnych przypomina sytuacj na rynku mediw w Meksyku, kraju porwnywanego przez cz ekonomistw do Polski, nazywanej „Meksykiem Europy” z racji specyfiki gospodarki opierajcej si na taniej, niewykwalifikowanej sile roboczej. Dopiero wsplna akcja wielu mniejszych nadawcw meksykaskich obalia tamtejszy monopol „zaprzyjanionych z rzdem” czonkw kartelu.
Przykadem skali zaburze, wskazujcych na dalsze utrzymywanie si w Polsce elementw systemu pastwa totalitarnego, jest sytuacja mediw wyznaniowych w Polsce. O ile w Holandii kada znaczca mniejszo wyznaniowa i wiatopogldowa ma przyznane pasma nadawcze, o tyle w Polsce sytuacja jest odwrotna- w oficjalnym eterze obecna jest tylko dominujca grupa wyznaniowa, z jednym wyjtkiem innego medium wyznaniowego, oraz przypadkami mediw zorientowanych na widzw o innym wiatopogldzie.
System obecny w Holandii jest nazywany filarowym, i oparty jest na idei przyznawania pasm nadawczych w iloci odpowiadajcej liczbie czonkw danej publicznej organizacji nadawczej. Organizacji takich dziaa do wiele, reprezentuj mniejszoci wyznaniowe i wiatopogldowe. Takie jak ateistw, katolikw, protestantw, liberaw, buddystw, etc.
W Polsce konieczna jest likwidacja TVP i wprowadzenie np. rozwizania holenderskiego, aby zapewni w ogle jakkolwiek reprezentacj niekatolickiej czci populacji w mediach. Obecnie grupy mniejszociowe nie maj swoich mediw poza jedym radiem prawosawnym dopuszczonym w eter w okolicach Podlasia oraz mediami w sieci Internet. Tymczasem dominujcy zwizek wyznaniowy kontroluje dziesitki stacji nadawczych, telewizyjnych i radiowych.
W efekcie mniejszoci s w zej sytuacji. Badajc 18-latkw z takich mniejszoci, wychowanych praktycznie tylko na niskiej jakoci mediach spoecznociowych, mona mie wraenie e brak jest caego systemu filarowego (mniejszociowe szkoy, uniwersytety, radia, telewizje, kluby sportowe). Miejszociowe szkoy s nieliczne i dodatkowo patne (czesne w wys. np. 680 PLN/mies., casus Zielonej Gry). Czonkowie mniejszoci czsto funkcjonuj w odrbnych „pastwach w pastwie”, sieci innowierczych biznesw i przedsiwzi (np. klubw, szk czy restauracji), z ktrych jednake podatki id na ich wyznaniow i ideologiczn konkurencj.
Dopuszczone do polskiego rynku nadawczego sieci nadawcze Polsat i TVN reprezentuj jedynie dominujcy zwizwek wyznaniowy. Prawdy wiary tego zwizku przeplataj z biecymi wiadomociami i doniesieniami, tworzc monowyznaniowe telewizje komercyjne. To dziwi, jako e nawet w biznesie, przy realizacji wydarze na rzecz innych organizacji informuje si e pogldy realizujcego je s jego wasnymi i jest on zobowizany do niewykorzystywania udostpnionych mu platform do rozgaszania wasnych ideologii. Rnie to dziaa, ale na og jest rozumiane, czego przykem jest sie oddolnie realizowanych konferencji TED i TEDx.
Mniejszoci wyznaniowe w Polsce posiadaj wasne media w sieci Internet. S to zarwno stacje rozrywkowe, wyznaniowe, muzyczne, jak i nawet telewizje spoecznociowe (radio „Chrzecijanin”, modzieowa „Rastastacja”, rodzimowiercze „RadioWid”, ydowskie ?Nagen Dawid? czy http://www.warsawjewishradio.pl). Do tego sie wyznawcw utrzymuje w mediach spoecznociowych sieci prosumenckie- jako osoby prywatne nadaj one poprzez media spoecznociowe treci dla swoich wspwyznawcw, i liczba tych prosumentw, jednoczenie konsumujcych przekaz mediw jak i go tworzcych, idzie w dziesitki tysicy.
W polskich sieciach spoecznociowych odtworzyy si do cile podziay wyznaniowe. W sferze oficjalnie, rzdowo dopuszczonych mediw, poza katolikami, silna jest jedynie pozycja czci rodowisk ydowskich skupionych wok kilku mediw, notabene do niemych w kwestiach etyki czy wyznania mojeszowego, ze szkod dla zasobu wartoci etycznych osb tej wiary. Reszta innowiercw, by moe dziaajc bardziej etycznie, dostpu do „upolitycznionych technologii nadawania mediw” nie wywalczya.
Sytuacja tak silnej cenzury naoonej na wszystkie stacje innowiercze byaby by moe zrozumiaa w Iranie czy radykalnych reimach wyznaniowych dyskryminujcych pozostae mniejszoci. Pozycja innowiercw w Polsce jest bez wtpienia widoczn mack systemu totalitarnego, autorytaryzmu obliczonego nie wiadomo czy na zawenie moliwoci odebrania wiernych przez konkurencyjne grupy wyznaniowe czy te chccego w ogle utrudni moliwo debaty opinii publicznej. Sytuacja tak drastycznych restrykcji wobec mniejszoci wyznaniowych jest niebywaa nawet w kontekcie progresywnych krajw arabskich, gdzie cz stacji potrafi np. dyskutowa czy fellatio i seks oralny s zgodne ze wiatopogldem islamistycznym. To tylko jedne z tematw ktre jako nie zawitay szerzej do mediw licencjonowanych przez politykw w Polsce.
Polskie media s tak radykalne obyczajowo e osoba ktra przebywaa duszy czas w Ameryce aciskiej uzna nasz kraj za znacznie bardziej totalitarny od krajw Ameryki aciskiej uznawanych za mikkie autorytaryzmy bd fasadowe demokracje (failed democracies, por . Democracy Index wg EIU). Nie do e liczba kanaw telewizyjnych nadawanych analogowo jest kilkakrotnie wiksza w krajach Ameryki aciskiej ni w Polsce, to gwne stacje s do umiarkowane. Dla przykadu, brak jest dominacji jednego wyznania czy wiatopogldu w eterze, obecne s rne wiatopogldy i wyznania, za program wigilijny na najbardziej znanym kanale prowadzi drag queen- transseksualna diva w czapce w. Mikoaja. Z produkcji seriali w Ameryce aciskiej uczyniono ga eksportow, wymian kulturow umoliwiay bardziej kompatybilne ze wiatowymi normy spoeczne. Polskie produkcje s w wikszoci jednoznacznie radykalnie wyznaniowe, i a trudno wyobrazi sobie rwnie radykalne rynki zbytu chce naby tego typu formaty telewizyjne.
Propozycja finansowania upolitycznionej telewizji pastwowej i pastwowego radia z pienidzy wszystkich podatnikw- jeli tylko korzystaj z prdu bd maj komputer- zakada e ci s zainteresowani programami rzdowej telewizji pastwowej, nie wiedzie czemu zwanej publiczn (wg mnie nazw t stosuje si w celu wyudzenia sum pieninych). Ja, podobnie jak wikszo mi znanych modych osb nie odbieram telewizji naziemnej. Przez 17 ostatnich lat ogldnem jedynie kilkadziesit minut programu sieci TVP, w tym jeden odcinek dokumentu „System 09” oraz jeden reporta Marii Wiernikowskiej.
Ogldam poprzez Internet audycje i programy typowe dla mojego rodowiska, z tym e sdz e nie maj wiele wsplnego z treciami nadawanymi w TVN, Polsat czy TVP.Nie rozumiem dlaczego, jako mniejszo wiatopogldowa, mam paci na jaki kana w ktrym moje wyznanie czy pogldy moliwe e nigdy nawet nie byy wspomniane, a jako audycji, szczeglnie zgodno podawanych informacji, np. gospodarczych, ze stanem faktycznym, pozostawia nader wiele do yczenia. Sdz e polscy ekonomici dzi ogldaj telewizj w celach rozrywkowych, zamieszczane tam informacje gospodarcze nie stanowi dla nich wiarygodnych informacji z uwagi na ich wysoce niepewn jako.
Wprowadzenie wzorowanej na holenderskim rozwizaniu filaryzacji mediw publicznych spowoduje demokratyzacj mediw. Obecne media zbyt czsto w Polsce reprezentuj interesy „polskiego garnuszka wybranych”, np. rodowiska akcjonariuszy dotychczasowych „licencji na drukowanie pienidzy” jakimi nadal s koncesje na telewizje naziemne. Swojego stanu posiadania zawzicie broni rne grupy status-quo, zwizane np. z uprzywilejowanymi gospodarczo zwizkami wyznaniowymi.
Mwic o demokratyzacji, warto wspomnie o bardzo silnych represjach wobec innowiercw i niemal cakowitej cenzurze ich audycji w oficjalnych, licencjonowanych przez rzd systemach retransmisji mediw. Moliwe jednak e tego typu zmiany nie s moliwe, wszak i w swojej historii Polska, w praktyce pastwo wyznaniowe w ktrym dominujcy zwizek wyznaniowy wikszo wpyww otrzymuje z budetu pastwa (2 mld PLN rocznie wobec 1,2 mln PLN idcego w formie datkw z kieszeni wiernych, wyliczenia portalu forbes.pl) miaa dugie okresy represji mniejszoci wyznaniowych, stan ten trwa np. od ok. 1630 do koca I Rzeczpospolitej, za w II Rzeczpospolitej silne represje dotykay kocioy mniejszociowe, w tym nawet cerkiew prawosawn. Filaryzacja jest szans na upodmiotowienie polskich mniejszoci, dzi obecnych niemal jedynie w sieci Internet.
Literatura:
Zacznik: Lista stacji publicznych w Holandii w systemie publicznych mediw filarowych, wg Wikipedia

Member based

There are currently twelve member-based broadcasting associations:

 • AVRO (Algemene Vereniging Radio Omroep) (English:General Radio Broadcasting Association): One of the oldest broadcasters. The aim is secular and for the general public. Originally it was intended for the right-wing liberal audience. Its new mission statement claims the broadcaster is ‚promoting freedom’, emphasizing its liberal roots.
 • BNN (Bart’s Neverending Network, formerly Bart’s News Network) Recently founded public broadcaster. Aimed at teenagers and young people in general. Lots of pop culture and sometimes goes for shock value. Named after founderBart de Graaff, a Dutch celebrity who died in 2002.
 • EO (Evangelische Omroep) (English:Evangelical Broadcasting): Protestant Christian Evangelical broadcaster. Has a religious orientation in its broadcasting of a strong evangelical nature.
 • KRO (Katholieke Radio Omroep) (English:Catholic Radio Broadcasting): Catholic broadcaster. Has predominantly non-religious programming and tends to be liberal, emphasizing on emotion-driven programming.
 • MAX: aimed at the over 50s.
 • NCRV (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging): (English:Dutch Christian Radio Association): The main Protestant broadcaster
 • PowNed: New broadcaster starting in 2010. Originated from the infamous weblogGeenStijl.nl Critical on everything (especially everything politically correct), with a smile.
 • TROS (originally:Televisie Radio Omroep Stichting) (English:Television Radio Broadcasting Foundation): The most popular broadcaster, a general broadcaster with the largest amount of broadcasting time and programmes, with a focus on entertainment. The TROS originated from a commercial pirate TV station. The TROS is known for giving particularly much attention toDutch folk music and promoting such artists. From 2010 it will take charge of the organization of theEurovision Song Contest in the Netherlands.
 • VARA (originally:Verenigde Arbeiders Radio Amateurs) (English:United Workers Radio Amateur ): Large broadcaster with a left-wing labour oriented background. VARA broadcasts popular programmes such asDe Wereld Draait Door.
 • VPRO (originally:Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep) (English:Liberal Protestant Radio Broadcasting): Quirky, independently minded broadcaster with a progressive liberal background. Lots of original cultural programming of an intellectual nature.
 • WNL (Wakker Nederland): New broadcaster initiated by theDe Telegraaf newspaper group.

[edit]Task based

In addition, there are now two official „public service broadcasters” created under the Media Act of 1988:

 • NOS (Nederlandse Omroep Stichting) (English:Dutch Broadcasting Foundation): Focused on news, parliamentary reporting and sports. Aims to be objective and produces the „NOS Journaal„, the main (daytime/evening) news on the public channels. It coordinates the other public broadcasters and creates most of the teletext pages. Until 2002, the NOS also served as the Dutch representative in theEBU. That role has been taken over by Netherlands Public Broadcasting (NPB).
 • NTR A new public broadcaster from September 2010. Specialises in providing news and information as well as cultural, educational, children’s, and ethnic programming. NTR is a merger of the former public broadcastersNPS,Teleac andRVU.

[edit]Other

Apart from the member and task based broadcasters, a small amount of airtime is given to smaller organizations, which represent religions, have educational programs, or received airtime for other reasons. None of these organizations have any members.

 • BOS (Boeddhistische Omroep Stichting): A small Buddhist broadcaster.
 • Humanistische Omroep (HUMAN): A small broadcaster dedicated to secular Humanism.
 • IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland): A small broadcaster representing a diverse set of nine mainstream Christian churches.
 • Joodse Omroep The new name of NIKmedia (Nederlands-Isralitisch Kerkgenootschap): Dutch-Jewish broadcaster.
 • OHM (Organisatie Hindoe Media): Small Hindu broadcaster.
 • Omrop Frysln (Friesian Broadcasting):Friesian regional broadcaster allocated airtime on the national television channels.
 • PP (Zendtijd voor Politieke partijen): Small broadcaster that broadcasts commercials of political parties which are represented in theDutch parliament.
 • RKK (Rooms-Katholiek Kerkgenootschap): Small Roman Catholic broadcaster, actual programming produced by the KRO. Roman Catholic events and services on television are broadcast by the RKK.
 • Socutera (Stichting ter bevordering van Sociale en Culturele doeleinden door Televisie en Radio): Small broadcaster broadcasting promotions related to culture and charity.
 • STER (English:Foundation for Broadcast Advertising): Independent agency handling advertising exclusively on Netherlands Public Broadcasting’s television, radio and online outlets. Created by the Broadcasting Act 1967 to prevent commercial influence on programming. Currently, income from advertising forms a third of the annual Media Budget to the public system.
 • ZvK (Zendtijd voor Kerken): Small broadcaster that broadcasts church services from some smaller Protestant churches.

Czytaj dalej

Artykuy

Dlaczego mam wspczu?!

Gazeta Wyborcza ustami Najsztuba i prof. rody oburza si na postpowanie tabloidw wobec rodzicw zmarej tragicznie Madzi. Pitnuj, oskaraj, ostrzegaj, by w kocu okreli dziaania tabloidw jako „produkowanie nieszczcia”. Do atwo zapominaj o dotychczasowej, skutecznej kooperacji.

{ads1}

Nie wiem, co jest prawd w tej sprawie. Nie wiem co byo przyczyn mierci. Prokuratura i policja musz spraw wyjani. Trzeba mie nadziej, e uda im si doj do prawdy. Nie chc i nie mam te adnych powodw, aby wierzy matce. To nie znaczy, e j oskaram i feruj wyrok. Daleki jestem jednak od wspczucia i ualania si nad jej losem.

Jak wikszo Polakw ledzcych t spraw czuj si oszukany. Nie przez tabloidy, z ktrymi ochoczo wsppracowali (od pewnego momentu niemal wyczno na wywiady dla Superexpressu) przy znalezieniu Madzi, ale przez matk dziecka. Czuj si oszukany tym caym spektaklem, ktry przez 9 dni tzw. porwania organizoway media (tu naley dostrzec dobr rol wszystkich mediw!) wraz z rodzicami, rodzin i Rutkowskim i jeszcze przez kilka kolejnych dni po ujawnieniu „tam prawdy” tzw. detektywa. Pamitam ten list zrozpaczonego ojca do uwizionej maonki, ktry jakim sposobem trafia do redakcji Superexpressu, te wyznania o nieustajcej mioci, te konferencje prasowe, te zdjcia w tabloidach itp. W jakim celu by ten cay spektakl? Podtrzymania zainteresowania? Czyjego i czym?

Sowa, ktre wypowiadaj i Najsztub i roda nie zmieni mojej optyki kto w tej sprawie jest ofiar. Dziecko! Ono nie yje. To fakt. Reszta to tylko kolorowe zdjcia z tabloidw, ktrych podpisy bywaj rwnie wiarygodne jak sowa matki o porwaniu dziecka.

Czytaj dalej