Raporty specjalne

100 obywateli na debacie u premiera o ACTA

W poniedziaek, 6 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrw debata o ACTA z udziaem premiera i zaproszonych goci. Na spotkanie zaproszono 100 obywateli, ktrzy wypeni formularz rejestracyjny na stronie www.mac.gov.pl. Bdzie dostpny dzi – w niedziel 5. lutego w godz. 18.00-21.00. Ponadto KPRM zapowiada, e osoby, ktre zostan zakwalifikowane na spotkanie bd mogli zadawa pytania online.

{ads1}

Tymczasem wczeniej blogerzy zapowiedzieli bojkot debaty. By moe std nerwowa reakcja, premiera, ktry poszukuje uczestnikw niejako z apanki. 100 osb na pewno si znajdzie – wystarczy zobaczy tumy, jakie wal na zwiedzanie Sejmu w dni otwarte.

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Nie dla ACTA

Legierski chce referendum ws. ACTA

Krystian Legierski, warszawski radny zwizany z Zielonymi 2004 chce zebra 100 tysicy podpisw przeciwko wprowadzeniu ACTA.

„Zwaszcza teraz kiedy rzd nas zignorowa i podpisa acta musimy zrobi wszystko eby powstrzyma politykw przed ratyfikacj acta!Obecnie prowadzimy analiz przepisw w poszukiwaniu najlepszej formy przekazania decyzji o dalszych losach acta w rce spoeczestwa.”

– czytamy w zaproszeniu jakie wystosowa Legierski na portalu Facebook.

{ads1}

Od 25 stycznia akcj poparo ponad 1800 osb, cel minimum, aby przystpi do zbirki podpisw i rozpoczcie formalnoci wyznaczono na 10000 podpisw

O ACTA z persektywy mediw wiatowych przeczytasz te w najnowszym numerze FORUM

Zbirka w warszawskich klubokawiarniach

Tymczasem w warszawskich klubach s ju zbierane podpisy pod wnioskiem o referendum. Organizatorem akcji jest Ludwik Trammer, ktry dotar do ponad 60 lokali.

Mona si podpisa m.in. w:

PKP Powile, Solec, Rue de Paris (Dobra 54), Rue de Paris (rg Dobrej i Tamki), Tarabuk, Szczotki i Pdzle, OSiR, Kopernika 25, Kawiarnia Ogrody, Piaskownica, Trattoria Roberto Moni, Yerbaciarnia Terere (witokrzyska/Bartoszewicza/Kopernika), Vege Miasto, Powikszenie, Green Bar (szpitalna), Midzy nami, Amatorska, Bajka, My?o?my (Warecka), Nowy Wspaniay wiat, Cafefajka (Pawilony za nowym wiatem), Adi (Plac Teatralny), Resort (Bielaska), Bar Warszawa (Krakowskie), Cafe Almond (Chmielna), Chillout Factory (Chmielna), Cafe Foksal, Midzy sowami (Chmielna), Lorelei (Widok), Sklep z kanapkami, Bily Konicek (Muzeum Etnograficzne), Tree Some Cafe, Cafe Vrgano (Obona), Cafe Fajka (Obona), CuK (Obona), Czytado (Freta), Karmnik, Marcinek, Prna Cafe, Filtry, Azalia (Filtrowa), Kolonia (adysawa z Gielniowa), Mam Ochot (DK Ochota przy Grjeckiej), Hostel Fabryka, Saturator, Hydrozagadka, Skad butelek, Teatr akademia, W oparach absurdu, Czarny Motyl, Chodna 25, Kawalerka (Plac Wilsona), Coco de Oro (Ptla Marymont-Potok), Pracovnia, Rewers (w BUWie), Paskudni Cafe (Folwarczna)

.

Czytaj dalej

Raporty specjalne

UMOWA HANDLOWA DOTYCZCA

ZWALCZANIA OBROTU TOWARAMI PODROBIONYMI

MIDZY UNI EUROPEJSK I JEJ PASTWAMI CZONKOWSKIMI,

AUSTRALI, KANAD, JAPONI, REPUBLIK KOREI,

MEKSYKASKIMI STANAMI ZJEDNOCZONYMI, KRLESTWEM MAROKASKIM,

NOW ZELANDI, REPUBLIK SINGAPURU, KONFEDERACJ SZWAJCARSK

ISTANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI

Tekst doczony do wniosku z dnia 16 listopada 2011 r. o wyraenie przez Rad Ministrw zgody na podpisanie Umowy (RM-111-218-11).

STRONY NINIEJSZEJ UMOWY,

STWIERDZAJC, E skuteczne dochodzenie iegzekwowanie praw wasnoci intelektualnej ma decydujce znaczenie dla trwaego wzrostu gospodarczego we wszystkich gaziach przemysu oraz na caym wiecie;

STWIERDZAJC, E rozpowszechnianie towarw podrobionych ipirackich oraz usug polegajcych na dystrybucji materiaw stanowicych naruszenie osabia prowadzony zgodnie zprawem handel izrwnowaony rozwj wiatowej gospodarki, powoduje znaczce straty finansowe dla posiadaczy praw idziaajcych zgodnie zprawem przedsibiorstw oraz, wniektrych przypadkach, stanowi rdo dochodw dla przestpczoci zorganizowanej oraz zagroenie dla spoeczestwa;

PRAGNC zwalczy takie rozpowszechnianie poprzez zacienion midzynarodow wspprac oraz skuteczniejsze egzekwowanie prawa na poziomie midzynarodowym;

ZAMIERZAJC zapewni skuteczne iodpowiednie rodki uzupeniajce wstosunku do porozumienia TRIPS,suce dochodzeniu iegzekwowaniu praw wasnoci intelektualnej, zuwzgldnieniem rnic wswoich systemach ipraktykach prawnych;

PRAGNC zapewni, aby rodki iprocedury suce dochodzeniu iegzekwowaniu praw wasnoci intelektualnej nie stay si przeszkod whandlu prowadzonym zgodnie zprawem;

PRAGNC rozwiza problem naruszania praw wasnoci intelektualnej, wtym naruszania wystpujcego wrodowisku cyfrowym, wszczeglnoci wodniesieniu do prawa autorskiego lub praw pokrewnych, wsposb rwnowacy prawa iinteresy odpowiednich posiadaczy praw, usugodawcw iuytkownikw;

PRAGNC propagowa wspprac midzy dostawcami usug iposiadaczami praw wcelu zwalczania odnonych narusze wrodowisku cyfrowym;

PRAGNC, aby niniejsza Umowa funkcjonowaa wsposb wzajemnie wspierajcy dziaania suce egzekwowaniu prawa na poziomie midzynarodowym oraz wspprac wramach odpowiednich organizacji midzynarodowych;

UZNAJC zasady ustanowione wDeklaracji z Doha wsprawie porozumienia TRIPS izdrowia publicznego, przyjtej wdniu 14 listopada 2001 r. podczas Czwartej Konferencji Ministerialnej WTO;

NINIEJSZYM UZGADNIAJ, CO NASTPUJE:

ROZDZIA I

POSTANOWIENIA WSTPNE I DEFINICJE OGLNE

SEKCJA 1

POSTANOWIENIA WSTPNE

ARTYKU 1

Stosunek do innych umw

adne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi odstpstwa od adnego zobowizania Strony wobec jakiejkolwiek innej Strony wynikajcego zistniejcych umw, wtym porozumienia TRIPS.

ARTYKU 2

Charakter izakres zobowiza

1. Kada Strona nadaje skuteczno postanowieniom niniejszej Umowy. Strona moe wprowadzi do swojego prawa szerzej zakrojone dochodzenie iegzekwowanie praw wasnoci intelektualnej, ni jest to wymagane niniejsz Umow, pod warunkiem, e takie dochodzenie iegzekwowanie nie narusza postanowie niniejszej Umowy. Kadej Stronie pozostawia si swobod okrelenia waciwego sposobu wprowadzania wycie postanowie niniejszej Umowy wramach wasnego systemu prawnego ipraktyki.

2. adne zpostanowie niniejszej Umowy nie tworzy zobowizania co do rozdziau rodkw pomidzy dochodzenie iegzekwowanie praw wasnoci intelektualnej aoglne egzekwowanie prawa.

3. Cele izasady okrelone wczci I porozumienia TRIPS, wszczeglnoci wart. 7 i8, maj odpowiednie zastosowanie do niniejszej Umowy.

ARTYKU 3

Stosunek do norm dotyczcych dostpnoci izakresu praw wasnoci intelektualnej

1. Niniejsza Umowa nie narusza przepisw prawa Stron dotyczcych dostpnoci, nabywania, zakresu iutrzymywania wmocy praw wasnoci intelektualnej.

2. Niniejsza Umowa nie tworzy obowizku stosowania przez Stron rodkw wprzypadku gdy dane prawo wasnoci intelektualnej nie jest chronione na podstawie przepisw ustawowych iwykonawczych danej Strony.

ARTYKU 4

Prywatno iujawnianie informacji

1. adne zpostanowie niniejszej Umowy nie nakada na Stron wymogu ujawniania:

a) informacji, ktrych ujawnienie byoby sprzeczne zjej prawem, wtym zprzepisami chronicymi prawo do prywatnoci, lub zumowami midzynarodowymi, ktrych jest stron;

b) informacji poufnych, ktrych ujawnienie utrudnioby egzekwowanie prawa lub byoby winny sposb sprzeczne zinteresem publicznym; lub

c) informacji poufnych, ktrych ujawnienie naruszaoby zgodne zprawem interesy handlowe poszczeglnych przedsibiorstw publicznych lub prywatnych.

2. W przypadku gdy Strona przekae pisemne informacje na podstawie postanowie niniejszej Umowy, Strona otrzymujca te informacje, zzastrzeeniem swojego prawa ipraktyki, powstrzymuje si od ich ujawnienia bd wykorzystania wcelu innym ni ten, dla ktrego informacje te przekazano, zwyjtkiem sytuacji, gdy nastpio to za uprzedni zgod Strony przekazujcej informacje.

SEKCJA 2

DEFINICJE OGLNE

ARTYKU 5

Definicje oglne

Jeeli nie okrelono inaczej, na uytek niniejszej Umowy:

a) ACTA oznacza Umow handlow dotyczc zwalczania obrotu towarami podrobionymi;

b) Komitet oznacza Komitet do spraw ACTA ustanowiony wrozdziale V (Postanowienia instytucjonalne);

c) waciwe organy obejmuj odpowiednie organy sdowe, administracyjne lub organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa zgodnie zprawem danej Strony;

d) towary oznaczone podrobionym znakiem towarowym oznaczaj towary, wraz zopakowaniem, opatrzone bez zezwolenia znakiem towarowym identycznym ze znakiem towarowym naleycie zarejestrowanym dla takich towarw lub takim, ktrego istotne cechy nie odrniaj go od takiego znaku towarowego iktry wzwizku ztym narusza prawa osoby bdcej wacicielem przedmiotowego znaku zgodnie zprawem kraju, wktrym wykorzystano procedury okrelone wrozdziale II (Ramy prawne dla dochodzenia iegzekwowania praw wasnoci intelektualnej);

e) kraj naley rozumie tak samo jak okrelono wUwagach interpretacyjnych Porozumienia WTO;

f) tranzyt celny oznacza procedur celn, wramach ktrej towary s transportowane pod kontrol organw celnych zjednego urzdu celnego do drugiego;

g) dni oznaczaj dni kalendarzowe;

h) wasno intelektualna odnosi si do wszystkich kategorii wasnoci intelektualnej objtych postanowieniami sekcji 1?7 czci II porozumienia TRIPS;

i) towary wtranzycie oznaczaj towary objte tranzytem celnym lub przeadunkiem;

j) osoba oznacza osob fizyczn lub prawn;

k) pirackie towary chronione prawem autorskim oznaczaj towary bdce kopiami stworzonymi bez zgody posiadacza praw lub osoby przez niego naleycie upowanionej wkraju wytworzenia iktre s wytworzone bezporednio lub porednio zprzedmiotu, ktrego skopiowanie stanowioby naruszenie prawa autorskiego lub prawa pokrewnego zgodnie zprawem kraju, wktrym wykorzystano procedury okrelone wrozdziale II (Ramy prawne dla dochodzenia iegzekwowania praw wasnoci intelektualnej);

l) posiadacz praw obejmuje zrzeszenia istowarzyszenia, ktre na mocy przepisw s uprawnione do dochodzenia praw wasnoci intelektualnej;

m) terytorium, na uytek sekcji 3 (rodki stosowane przy kontroli granicznej) rozdziau II (Ramy prawne dla dochodzenia iegzekwowania praw wasnoci intelektualnej), oznacza terytorium celne iwszystkie wolne obszary celne1 Strony;

n) przeadunek oznacza procedur celn, wramach ktrej towary s przemieszczane pod kontrol organw celnych ze rodka transportu, zpomoc ktrego dokonano przywozu, do rodka transportu wcelu wywozu na terenie urzdu celnego bdcego urzdem do celw zarwno przywozu, jak iwywozu;

o) porozumienie TRIPS oznacza Porozumienie wsprawie handlowych aspektw praw wasnoci intelektualnej, zamieszczone wzaczniku 1C do Porozumienia WTO;

p) WTO oznacza wiatow Organizacj Handlu; oraz

q) Porozumienie WTO oznacza Porozumienie ustanawiajce wiatow Organizacj Handlu (WTO), sporzdzone wMarakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.

ROZDZIA II

RAMY PRAWNE DLA DOCHODZENIA I EGZEKWOWANIA

PRAW WASNOCI INTELEKTUALNEJ

SEKCJA 1

ZOBOWIZANIA OGLNE

ARTYKU 6

Zobowizania oglne wodniesieniu do dochodzenia iegzekwowania praw

1. Kada Strona zapewnia wswoim prawie dostpno procedur dochodzenia iegzekwowania praw, tak aby umoliwi skuteczne dziaania przeciwko naruszaniu praw wasnoci intelektualnej objtych niniejsz Umow, wtym dostpno rodkw doranych zapobiegajcych naruszeniom irodkw odstraszajcych od dalszych narusze. Procedury te s stosowane wtaki sposb, aby unikn tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie zprawem oraz aby zapewni zabezpieczenie przed ich naduywaniem.

2. Procedury przyjte, utrzymane wmocy lub stosowane wcelu wprowadzenia wycie postanowie niniejszego rozdziau musz by uczciwe isprawiedliwe oraz zapewnia odpowiedni ochron praw wszystkich podlegajcych im uczestnikw. Procedury te nie mog by niepotrzebnie skomplikowane ani kosztowne, przewidywa nierozsdnych terminw ani powodowa nieuzasadnionych opnie.

3. Przy wprowadzaniu wycie postanowie niniejszego rozdziau kada Strona uwzgldnia potrzeb zachowania proporcji midzy wag naruszenia, interesami stron trzecich imajcymi zastosowanie rodkami, rodkami zaradczymi isankcjami.

4. adne postanowienie niniejszego rozdziau nie moe by interpretowane wtaki sposb, aby nakadao na Stron wymg pocignicia swoich urzdnikw do odpowiedzialnoci za dziaania podjte wzwizku zwypenianiem ich urzdowych obowizkw.

SEKCJA 2

DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW WPOSTPOWANIU CYWILNYM2

ARTYKU 7

Dostpno procedur cywilnych

1. Kada Strona umoliwia posiadaczom praw dochodzenie iegzekwowanie wszelkich praw wasnoci intelektualnej wdrodze cywilnego postpowania sdowego, jak okrelono w postanowieniach niniejszej sekcji.

2. W zakresie, wjakim rodki cywilnoprawne mog przysugiwa wzwizku zrozstrzygniciem dotyczcym istoty sprawy wramach postpowania administracyjnego, kada Strona zapewnia zgodno tych postpowa zzasadami odpowiadajcymi co do swej istoty zasadom okrelonym wniniejszej sekcji.

ARTYKU 8

Nakazy

1. Kada Strona przewiduje wcywilnych postpowaniach sdowych dotyczcych dochodzenia iegzekwowania praw wasnoci intelektualnej moliwo wydania przez jej organy sdowe nakazu zaprzestania przez stron dziaa stanowicych naruszenie, oraz midzy innymi wydania tej stronie lub wstosownych przypadkach stronie trzeciej, nad ktr odnony organ sdowy sprawuje jurysdykcj, nakazu majcego na celu uniemoliwienie wprowadzenia do obrotu handlowego towarw, ktre naruszaj prawa wasnoci intelektualnej.

2. Niezalenie od innych postanowie niniejszej sekcji, Strona moe ograniczy rodki zaradcze majce zastosowanie wprzypadku korzystania zpraw przez rzdy lub osoby trzecie upowanione przez rzd, bez zgody posiadacza praw, do wypaty wynagrodzenia, pod warunkiem, e Strona ta przestrzega postanowie czci II porozumienia TRIPS wsposb wyrany regulujcych takie korzystanie. Winnych przypadkach zastosowanie maj rodki zaradcze przewidziane wniniejszej sekcji lub te, jeeli rodki takie s niezgodne zprawem Strony, przewiduje si orzeczenia sdowe ocharakterze deklaratoryjnym oraz stosown rekompensat.

ARTYKU 9

Odszkodowania

1. Kada Strona zapewnia wcywilnych postpowaniach sdowych dotyczcych dochodzenia iegzekwowania praw wasnoci intelektualnej moliwo nakazania przez jej organy sdowe sprawcy naruszenia, ktry wiedzia lub mia wystarczajce podstawy, aby wiedzie, e zajmuje si dziaalnoci stanowic naruszenie, zapaty posiadaczowi praw odszkodowania odpowiedniego dla wyrwnania szkody, jakiej posiadacz praw dozna wwyniku naruszenia. Okrelajc kwot odszkodowania za naruszenie praw wasnoci intelektualnej, organy sdowe Strony musz mie moliwo wzicia pod uwag, midzy innymi, przedstawionego przez posiadacza praw jakiegokolwiek zgodnego z prawem obliczenia wartoci, ktre moe obejmowa utracone zyski, warto towarw lub usug, ktrych dotyczy naruszenie, wycenionych zgodnie zcen rynkow lub sugerowan cen detaliczn.

2. Przynajmniej wprzypadkach narusze praw autorskich lub praw pokrewnych oraz podrabiania znaku towarowego kada Strona przewiduje wcywilnych postpowaniach sdowych moliwo nakazania sprawcy naruszenia przez jej organy sdowe, aby wypaci posiadaczowi praw swoje zyski, ktre osign wwyniku naruszenia. Strona moe przyj domniemanie, e zyski te stanowi kwot odszkodowania, oktrej mowa wust. 1.

3. Przynajmniej wodniesieniu do naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych chronicych utwory, fonogramy iwykonania, atake wprzypadku podrabiania znakw towarowych, kada Strona ustanawia lub utrzymuje wmocy system przewidujcy co najmniej jeden znastpujcych elementw:

a) odszkodowanie wzgry ustalonej wysokoci; lub

b) domniemania3 suce ustaleniu wysokoci odszkodowania wystarczajcej do wyrwnania posiadaczowi praw szkody spowodowanej naruszeniem; lub

c) dodatkowe odszkodowanie, przynajmniej wodniesieniu do prawa autorskiego.

4. W sytuacji gdy Strona przewiduje rodek zaradczy, oktrym mowa wust. 3 lit. a), lub domniemania, oktrych mowa wust. 3 lit. b), Strona ta zapewnia swoim organom sdowym albo posiadaczowi praw moliwo wyboru takiego rodka lub takich domniema jako alternatywy wobec rodkw, oktrych mowa wust. 1 i2.

5. Kada Strona przewiduje moliwo nakazania przez jej organy sdowe, wstosownych przypadkach, na zakoczenie cywilnych postpowa sdowych dotyczcych naruszenia przynajmniej prawa autorskiego lub praw pokrewnych, lub znakw towarowych, aby strona przegrywajca wypacia stronie wygrywajcej kwot kosztw lub opat sdowych oraz stosownych honorariw penomocnika procesowego, lub wszelkich innych wydatkw przewidzianych wprawie danej Strony.

ARTYKU 10

Inne rodki zaradcze

1. Przynajmniej wodniesieniu do pirackich towarw chronionych prawem autorskim itowarw oznaczonych podrobionym znakiem towarowym kada Strona przewiduje moliwo nakazania przez jej organy sdowe wcywilnych postpowaniach sdowych, na wniosek posiadacza praw, zniszczenia towarw stanowicych naruszenie, poza wyjtkowymi okolicznociami, bez jakiejkolwiek rekompensaty.

2. Ponadto kada Strona przewiduje moliwo nakazania przez jej organy sdowe, aby materiay inarzdzia, ktrych gwnym przeznaczeniem byo wytwarzanie lub tworzenie towarw stanowicych naruszenie, zostay niezwocznie ibez jakiejkolwiek rekompensaty zniszczone lub usunite zobrotu handlowego wsposb, ktry zminimalizuje ryzyko dalszych narusze.

3. Strona moe przewidzie stosowanie rodkw zaradczych opisanych wniniejszym artykule na koszt sprawcy naruszenia.

ARTYKU 11

Informacje onaruszeniu

Bez uszczerbku dla przepisw prawa Strony dotyczcych przywilejw, ochrony poufnoci rde informacji lub przetwarzania danych osobowych, kada Strona przewiduje wcywilnych postpowaniach sdowych dotyczcych dochodzenia iegzekwowania praw wasnoci intelektualnej moliwo nakazania przez jej organy sdowe sprawcy naruszenia lub osobie, ktr podejrzewa si onaruszenie, na uzasadniony wniosek posiadacza praw, przekazania posiadaczowi praw lub organom sdowym, przynajmniej dla celw zgromadzenia dowodw, stosownych informacji, zgodnie zobowizujcymi przepisami ustawodawczymi iwykonawczymi, bdcych wposiadaniu lub pod kontrol sprawcy naruszenia lub osoby, ktr podejrzewa si onaruszenie. Informacje takie mog obejmowa informacje dotyczce dowolnej osoby zaangaowanej wjakikolwiek aspekt naruszenia lub podejrzewanego naruszenia oraz dotyczce rodkw produkcji lub kanaw dystrybucji towarw lub usug stanowicych naruszenie lub co do ktrych zachodzi podejrzenie naruszenia, wtym informacje umoliwiajce identyfikacj osb trzecich, co do ktrych istnieje podejrzenie, e s zaangaowane wprodukcj idystrybucj takich towarw lub usug, oraz identyfikacj kanaw dystrybucji tych towarw lub usug.

ARTYKU 12

rodki tymczasowe

1. Kada Strona przyznaje swoim organom sdowym prawo zastosowania szybkich iskutecznych rodkw tymczasowych:

a) w odniesieniu do strony lub wstosownych przypadkach strony trzeciej, wobec ktrej odnony organ sdowy sprawuje jurysdykcj, wcelu uniemoliwienia naruszenia jakiegokolwiek prawa wasnoci intelektualnej oraz wszczeglnoci wcelu uniemoliwienia wprowadzenia do obrotu handlowego towarw, ktrych dotyczy naruszenie prawa wasnoci intelektualnej;

b) dla zabezpieczenia odpowiednich dowodw wzwizku zpodejrzeniem naruszenia.

2. Kada Strona przyznaje swoim organom sdowym prawo zastosowania rodkw tymczasowych bez wysuchania drugiej strony, wstosownych przypadkach, wszczeglnoci, gdy jakakolwiek zwoka moe spowodowa dla posiadacza praw szkod nie do naprawienia lub gdy istnieje moliwe do wykazania niebezpieczestwo, e dowody zostan zniszczone. Wprzypadku postpowania prowadzonego bez wysuchania drugiej strony, kada Strona przyznaje swoim organom sdowym prawo do podejmowania natychmiastowego dziaania wodpowiedzi na wniosek ozastosowanie rodkw tymczasowych ido podejmowania decyzji bez zbytniej zwoki.

3. Przynajmniej wprzypadkach narusze praw autorskich lub praw pokrewnych oraz podrabiania znakw towarowych kada Strona przewiduje wcywilnych postpowaniach sdowych moliwo nakazania przez jej organy sdowe konfiskaty lub innego rodzaju przejcia kontroli nad podejrzanymi towarami oraz nad materiaami inarzdziami zwizanymi znaruszeniem oraz, przynajmniej wprzypadku podrabiania znakw towarowych, nad dowodami wpostaci dokumentw, oryginaw lub kopii, zwizanych znaruszeniem.

4. Kada Strona przyznaje swoim organom prawo do wymagania od wnioskodawcy dajcego zastosowania rodkw tymczasowych, aby dostarczy wszelkie moliwe do pozyskania dowody, aby organy te mogy przekona si wwystarczajcym stopniu, e prawo wnioskodawcy zostao naruszone lub e istnieje groba takiego naruszenia, atake prawo do nakazania wniesienia kaucji lub przedstawienia innego rwnowanego zabezpieczenia wystarczajcego dla ochrony osoby, przeciwko ktrej skierowany jest wniosek, izapobieenia naduyciu. Taka kaucja lub rwnowane zabezpieczenie nie mog nadmiernie zniechca do korzystania zprocedur dotyczcych takich rodkw tymczasowych.

5. W przypadku uchylenia lub wyganicia rodkw tymczasowych na skutek dziaania lub zaniechania wnioskodawcy, lub wprzypadku pniejszego ustalenia, e naruszenie prawa wasnoci intelektualnej nie miao miejsca, organy sdowe maj prawo nakaza wnioskodawcy, na wniosek osoby, przeciwko ktrej skierowny by wniosek, aby zapaci tej osobie odpowiedni rekompensat ztytuu wszelkich szkd spowodowanych przez te rodki.

SEKCJA 3

RODKI STOSOWANE PRZY KONTROLI GRANICZNEJ4,5

ARTYKU 13

Zakres rodkw stosowanych przy kontroli granicznej6

Zapewniajc skuteczne dochodzenie iegzekwowanie praw wasnoci intelektualnej na granicach, wstosownych przypadkach oraz zgodnie zkrajowym systemem ochrony praw wasnoci intelektualnej, atake bez uszczerbku dla wymogw okrelonych wporozumieniu TRIPS, Strona nie powinna wprowadza nieuzasadnionego rozrnienia midzy prawami wasnoci intelektualnej oraz powinna unika tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie zprawem.

ARTYKU 14

Mae przesyki ibaga osobisty

1. Kada Strona wcza wzakres stosowania niniejszej sekcji towary ocharakterze handlowym wysyane wmaych przesykach.

2. Strona moe wyczy zzakresu stosowania niniejszej sekcji mae iloci towarw ocharakterze niehandlowym znajdujce si wbagau osobistym podrnego.

ARTYKU 15

Przekazywanie informacji przez posiadacza praw

Kada Strona zezwala swoim waciwym organom na wezwanie posiadacza praw do przekazania stosownych informacji wcelu pomocy waciwym organom we wprowadzeniu rodkw stosowanych przy kontroli granicznej, oktrych mowa wniniejszej sekcji. Strona moe rwnie zezwoli posiadaczowi praw na przekazanie stosownych informacji waciwym organom tej Strony.

ARTYKU 16

rodki stosowane przy kontroli granicznej

1. Kada Strona przyjmuje lub utrzymuje wmocy procedury wodniesieniu do wysyek przywozowych iwywozowych, wramach ktrych:

a) organy celne Strony mog zwasnej inicjatywy podejmowa dziaania wcelu wstrzymania zwolnienia podejrzanych towarw; oraz

b) w stosownych przypadkach, posiadacz praw moe zwrci si do waciwych organw Strony owstrzymanie zwolnienia podejrzanych towarw.

2. W odniesieniu do podejrzanych towarw wtranzycie lub winnych sytuacjach, gdy towary znajduj si pod kontrol organw celnych, Strona moe przyj lub utrzyma wmocy procedury, wramach ktrych:

a) jej organy celne mog zwasnej inicjatywy podejmowa dziaania wcelu wstrzymania zwolnienia podejrzanych towarw lub wcelu ich zatrzymania; oraz

b) w stosownych przypadkach, posiadacz praw moe zwrci si do waciwych organw Strony owstrzymanie zwolnienia lub ozatrzymanie podejrzanych towarw.

ARTYKU 17

Wniosek posiadacza praw

1. Kada Strona zapewnia swoim waciwym organom prawo do wymagania od posiadacza praw, ktry wnosi ozastosowanie procedur opisanych wart. 16 (rodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) iust. 2 lit. b), aby przedstawi odpowiednie dowody, tak aby waciwe organy mogy stwierdzi, e wedug prawa Strony prowadzcej postpowanie naruszenie prawa wasnoci intelektualnej tego posiadacza jest prawdopodobne, oraz aby przekaza wystarczajce informacje, co do ktrych mona wuzasadniony sposb przypuszcza, e znajduj si wjego posiadaniu, dziki ktrym podejrzane towary mog by odpowiednio zidentyfikowane przez waciwe organy. Wymg dostarczenia wystarczajcych informacji nie moe nadmiernie zniechca do korzystania zprocedur opisanych wart. 16 (rodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) iust. 2 lit. b).

2. Kada Strona przewiduje moliwo skadania wnioskw owstrzymanie zwolnienia lub ozatrzymanie jakichkolwiek podejrzanych towarw7 znajdujcych si pod kontrol organw celnych na terytorium Strony. Strona moe przewidzie moliwo skadania takich wnioskw wodniesieniu do wielu wysyek. Strona moe postanowi, e na danie posiadacza praw wniosek owstrzymanie zwolnienia lub ozatrzymanie podejrzanych towarw moe mie zastosowanie do wybranych punktw wprowadzenia iwyjcia pod kontrol organw celnych.

3. Kada Strona zapewnia, aby jej waciwe organy wrozsdnym terminie informoway wnioskodawc, czy przyjy wniosek. Wprzypadku gdy waciwe organy Strony przyjy wniosek, informuj rwnie wnioskodawc ookresie wanoci wniosku.

4. Strona moe przyzna swoim waciwym organom ? wprzypadku gdy wnioskodawca naduy procedur opisanych wart. 16 (rodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) iust. 2 lit. b) lub gdy istnieje uzasadniony powd ? prawo do odrzucenia, zawieszenia lub uniewanienia wniosku.

ARTYKU 18

Kaucja lub rwnowane zabezpieczenie

Kada Strona zapewnia swoim waciwym organom prawo do wymagania od posiadacza praw, ktry wnosi ozastosowanie procedur opisanych wart. 16 (rodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) iust. 2 lit. b), aby wnis kaucj wrozsdnej wysokoci lub przedstawi inne rwnowane zabezpieczenie wystarczajce dla ochrony osoby, przeciwko ktrej skierowany jest wniosek, iwaciwych organw oraz zapobieenia naduyciu. Kada Strona zapewnia, aby taka kaucja lub rwnowane zabezpieczenie nie zniechcay nadmiernie do korzystania ztakich procedur. Strona moe postanowi, e taka kaucja moe przyj form gwarancji stwierdzajcej, e jeli waciwe organy ustal, i towary nie stanowi naruszenia, osoba, przeciwko ktrej skierowany jest wniosek, otrzyma wyrwnanie wszelkich strat lub szkd wynikajcych zjakiegokolwiek wstrzymania zwolnienia towarw lub ich zatrzymania. Strona moe, jedynie wwyjtkowych okolicznociach lub na podstawie orzeczenia sdowego, pozwoli osobie, przeciwko ktrej skierowany jest wniosek, na wejcie wposiadanie podejrzanych towarw wzamian za przedstawienie gwarancji lub innego zabezpieczenia.

ARTYKU 19

Ustalenie naruszenia

Kada Strona przyjmuje lub utrzymuje wmocy procedury, wramach ktrych jej waciwe organy mog stwierdzi wrozsdnym terminie po wszczciu procedur opisanych wart. 16 (rodki stosowane przy kontroli granicznej), czy podejrzane towary naruszaj prawo wasnoci intelektualnej.

ARTYKU 20

rodki zaradcze

1. Kada Strona przewiduje moliwo nakazania przez jej waciwe organy zniszczenia towarw wwyniku ustalenia, oktrym mowa wart. 19 (Ustalenie naruszenia), e towary te stanowi naruszenie. Wprzypadkach, wktrych towary takie nie zostan zniszczone, kada Strona zapewnia, poza wyjtkowymi okolicznociami, usunicie takich towarw zobrotu handlowego, w taki sposb, aby posiadacz praw unikn jakiejkolwiek szkody.

2. W stosunku do towarw oznaczonych podrobionym znakiem towarowym zwyke usunicie znaku towarowego umieszczonego na nich bezprawnie nie jest, poza wyjtkowymi przypadkami, wystarczajce, aby zezwoli na dopuszczenie takich towarw do obrotu handlowego.

3. Strona moe umoliwi swoim waciwym organom naoenie sankcji administracyjnych wwyniku ustalenia, oktrym mowa wart. 19 (Ustalenie naruszenia), e towary te stanowi naruszenie.

ARTYKU 21

Opaty

Kada Strona zapewnia, aby opaty za wniosek, przechowywanie lub zniszczenie, ktre ustal waciwe organy Strony wzwizku zprocedurami opisanymi wniniejszej sekcji, nie mogy by wykorzystane do nadmiernego zniechcenia do korzystania ztakich procedur.

ARTYKU 22

Ujawnianie informacji

Bez uszczerbku dla przepisw prawa Strony dotyczcych prywatnoci lub poufnoci informacji:

a) Strona moe upowani swoje waciwe organy do udzielenia posiadaczowi praw informacji dotyczcych okrelonych wysyek towarw, wtym opisu iiloci towarw, aby pomc wwykryciu towarw stanowicych naruszenie;

b) Strona moe upowani swoje waciwe organy do udzielenia posiadaczowi praw informacji dotyczcych towarw, wtym midzy innymi opisu iiloci towarw, nazwy iadresu nadawcy, importera, eksportera, lub odbiorcy, atake, jeli jest znany, kraju pochodzenia towarw oraz nazwy iadresu producenta towarw, aby pomc wustaleniu, oktrym mowa wart. 19 (Ustalenie naruszenia);

c) jeeli Strona nie udzielia swoim waciwym organom upowanienia, oktrym mowa wlit. b), upowania ona swoje waciwe organy, przynajmniej wprzypadku towarw przywoonych, gdy waciwe organy Strony skonfiskoway podejrzane towary lub dokonay ustalenia, oktrym mowa wart. 19 (Ustalenie naruszenia), e towary powoduj naruszenie, do udzielenia posiadaczowi praw, wterminie trzydziestu dni od dokonania konfiskaty lub ustalenia8, informacji dotyczcych tych towarw, wtym midzy innymi opisu iiloci towarw, nazwy iadresu nadawcy, importera, eksportera, lub odbiorcy, atake, jeli jest znany, kraju pochodzenia towarw oraz nazwy iadresu producenta towarw.

SEKCJA 4

DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW WPOSTPOWANIU KARNYM

ARTYKU 23

Przestpstwa

1. Kada Strona przewiduje przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji, ktre s stosowane przynajmniej wprzypadkach umylnego podrabiania znaku towarowego lub piractwa praw autorskich lub praw pokrewnych na skal handlow9. Na uytek niniejszej sekcji dziaania na skal handlow obejmuj przynajmniej dziaania prowadzone jako dziaalno handlowa wcelu osignicia bezporedniej lub poredniej korzyci ekonomicznej lub handlowej.

2. Kada Strona przewiduje przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji, ktre s stosowane wprzypadkach umylnego przywozu10 iuytku krajowego, wobrocie handlowym ina skal handlow, etykiet iopakowa11:

a) ktre zostay opatrzone bez zezwolenia znakiem towarowym identycznym ze znakiem towarowym zarejestrowanym na jej terytorium lub niedajcym si od niego odrni; oraz

b) ktre s przeznaczone do uytku wobrocie handlowym towarami lub wzwizku zusugami, ktre s identyczne ztowarami lub usugami, dla ktrych taki znak towarowy zosta zarejestrowany.

3. Strona moe przewidzie wstosownych przypadkach przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji za nieupowanione kopiowanie dzie kinematograficznych podczas seansu filmowego wobiekcie wywietlajcym filmy oglnie otwartym dla publicznoci.

4. W odniesieniu do przestpstw okrelonych wniniejszym artykule, ktrych dotycz przewidziane przez Stron przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji, Strona ta zapewnia wswoim prawie odpowiedzialno karn za pomocnictwo ipodeganie.

5. Kada Strona przyjmuje niezbdne, zgodne zzasadami jej prawa, rodki wcelu ustanowienia odpowiedzialnoci, ktra moe mie form odpowiedzialnoci karnej, osb prawnych za przestpstwa okrelone wniniejszym artykule, wodniesieniu do ktrych Strona przewiduje przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji. Taka odpowiedzialno pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialnoci karnej osb fizycznych, ktre dopuciy si przestpstwa.

ARTYKU 24

Sankcje

Za przestpstwa okrelone wart. 23 (Przestpstwa) ust. 1, 2 i4 kada Strona przewiduje sankcje, ktre obejmuj pozbawienie wolnoci oraz kary pienine12 wwysokoci wystarczajcej do odstraszenia od popenienia naruszenia wprzyszoci, zgodnie zgranicami sankcji stosowanych za przestpstwa opodobnym ciarze.

ARTYKU 25

Zajcie, przepadek izniszczenie

1. W odniesieniu do przestpstw, oktrych mowa wart. 23 (Przestpstwa) ust. 1, 2, 3 i4, wodniesieniu do ktrych Strona przewiduje przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji, Strona ta przewiduje moliwo wydania przez swoje waciwe organy nakazu zajcia towarw, co do ktrych istnieje podejrzenie, e s towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym lub pirackimi towarami chronionymi prawem autorskim, wszelkich zwizanych znimi materiaw inarzdzi wykorzystywanych do popenienia czynu, co do ktrego istnieje podejrzenie naruszenia prawa, dokumentacji odnoszcej si do tego czynu oraz majtku pochodzcego zdziaalnoci, co do ktrej istnieje podejrzenie naruszenia prawa, lub uzyskanego porednio lub bezporednio wjej wyniku.

2. Jeli Strona wymaga identyfikacji przedmiotw podlegajcych zajciu przed wydaniem nakazu, oktrym mowa wust. 1, Strona ta nie wymaga, aby przedmioty byy opisane wsposb bardziej szczegowy ni jest to niezbdne do ich identyfikacji wcelu zajcia.

3. W odniesieniu do przestpstw, oktrych mowa wart. 23 (Przestpstwa) ust. 1, 2, 3 i4, w odniesieniu do ktrych Strona przewiduje przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji, Strona ta przewiduje moliwo orzeczenia przez swoje waciwe organy przepadku lub wydania nakazu zniszczenia wszystkich towarw oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub pirackich towarw chronionych prawem autorskim. Wprzypadkach, wktrych towary oznaczone podrobionym znakiem towarowym lub pirackie towary chronione prawem autorskim nie zostan zniszczone, waciwe organy zapewniaj, poza wyjtkowymi okolicznociami, usunicie takich towarw zobrotu handlowego wtaki sposb, aby unikn wyrzdzenia jakiejkolwiek szkody posiadaczowi praw. Kada Strona zapewnia, aby przepadek lub zniszczenie takich towarw nastpoway bez jakiejkolwiek rekompensaty na rzecz sprawcy naruszenia.

4. W odniesieniu do przestpstw, oktrych mowa wart. 23 (Przestpstwa) ust. 1, 2, 3 i4, w odniesieniu do ktrych Strona przewiduje przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji, Strona ta przewiduje moliwo orzeczenia przez swoje waciwe organy przepadku lub wydania nakazu zniszczenia materiaw inarzdzi wykorzystywanych gwnie do wytwarzania towarw oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub pirackich towarw chronionych prawem autorskim oraz, przynajmniej wprzypadku powanych przestpstw, majtku pochodzcego zdziaalnoci naruszajcej prawo lub uzyskanego porednio lub bezporednio wjej wyniku. Kada Strona zapewnia, aby przepadek lub zniszczenie takich materiaw, narzdzi lub majtku nastpoway bez jakiejkolwiek rekompensaty na rzecz sprawcy naruszenia.

5. W odniesieniu do przestpstw, o ktrych mowa wart. 23 (Przestpstwa) ust. 1, 2, 3 i4, w odniesieniu do ktrych Strona przewiduje przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji, Strona ta moe przewidzie moliwo wydania przez swoje organy sdowe nakazu:

a) zajcia majtku, ktrego warto odpowiada wartoci majtku pochodzcego zdziaalnoci, co do ktrej podejrzewa si naruszenie prawa, lub uzyskanego porednio lub bezporednio wjej wyniku; oraz

b) przepadku majtku, ktrego warto odpowiada wartoci majtku pochodzcego zdziaalnoci naruszajcej prawo lub uzyskanego porednio lub bezporednio wjej wyniku.

ARTYKU 26

Dochodzenie iegzekwowanie zurzdu praw wpostpowaniu karnym

Kada Strona przewiduje, wstosownych przypadkach, moliwo wszczynania przez jej waciwe organy zurzdu dochodze lub dziaa prawnych wodniesieniu do przestpstw, o ktrych mowa wart. 23 (Przestpstwa) ust. 1, 2, 3 i4, dla ktrych Strona przewiduje przepisy dotyczce postpowa karnych isankcji.

SEKCJA 5

DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW WASNOCI INTELEKTUALNEJ

WRODOWISKU CYFROWYM

ARTYKU 27

Dochodzenie iegzekwowanie wrodowisku cyfrowym

1. Kada Strona zapewnia wswoim prawie, wstopniu okrelonym wsekcji 2 (Dochodzenie iegzekwowanie praw wpostpowaniu cywilnym) isekcji 4 (Dochodzenie iegzekwowanie praw wpostpowaniu karnym) dostpno procedur dochodzenia iegzekwowania, tak aby umoliwi skuteczne dziaania przeciwko naruszaniu praw wasnoci intelektualnej, ktre odbywa si wrodowisku cyfrowym, wtym dorane rodki zapobiegajce naruszeniom irodki odstraszajce od dalszych narusze.

2. Poza postanowieniami ust. 1, procedury dochodzenia iegzekwowania kadej Strony maj zastosowanie do naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych za porednictwem sieci cyfrowych, ktre moe obejmowa bezprawne wykorzystanie rodkw powszechnego rozpowszechniania wcelu dokonania naruszenia. Procedury s stosowane wsposb, ktry pozwala unikn tworzenia barier dla zgodnej zprawem dziaalnoci, wtym handlu elektronicznego, oraz, zgodnie zprawem Strony, przy zachowaniu podstawowych zasad, takich jak wolno sowa, prawo do sprawiedliwego procesu iprywatnoci13.

3. Kada Strona dy do wspierania wsplnych wysikw przedsibiorcw na rzecz skutecznego zwalczania narusze praw zwizanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub praw pokrewnych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodnej zprawem konkurencji oraz, zgodnie zprawem Strony, przy zachowaniu podstawowych zasad, takich jak wolno sowa, prawo do sprawiedliwego procesu iprywatnoci.

4. Strona moe, zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi iwykonawczymi, przewidzie moliwo wydania przez swoje waciwe organy dostawcy usug internetowych nakazu niezwocznego ujawnienia posiadaczowi praw informacji wystarczajcych do zidentyfikowania abonenta, co do ktrego istnieje podejrzenie, e jego konto zostao uyte do naruszenia, jeli ten posiadacz praw zgosi wsposb wystarczajcy pod wzgldem prawnym danie dotyczce naruszenia praw zwizanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub praw pokrewnych iinformacje te maj suy do celw ochrony lub dochodzenia iegzekwowania tych praw. Procedury s stosowane wsposb, ktry pozwala unikn tworzenia barier dla zgodnej zprawem dziaalnoci, wtym handlu elektronicznego, oraz, zgodnie zprawem Strony, przy zachowaniu podstawowych zasad, takich jak wolno sowa, prawo do sprawiedliwego procesu iprywatnoci.

5. Kada Strona zapewnia odpowiedni ochron prawn oraz skuteczne rodki zaradcze przeciwko obchodzeniu skutecznych rodkw technicznych14 stosowanych przez autorw, wykonawcw lub producentw fonogramw wzwizku zkorzystaniem zich praw, ktre to rodki ograniczaj podejmowanie wobec ich utworw, wykona ifonogramw dziaa, na ktre ci autorzy, wykonawcy lub producenci fonogramw nie udzielili zezwolenia lub ktre nie s prawnie dozwolone.

6. Aby zapewni odpowiedni ochron prawn oraz skuteczne rodki zaradcze, oktrych mowa wust. 5, kada ze Stron zapewnia ochron co najmniej wodniesieniu do:

a) w stopniu okrelonym wswoim prawie:

(i) nieupowanionego obchodzenia skutecznego rodka technicznego dokonanego wiadomie lub w okolicznociach wystarczajcych aby by wiadomym, e takie obchodzenie jest dokonywane; oraz

(ii) oferowania do publicznej sprzeday urzdzenia lub produktu, wcznie zprogramami komputerowymi, lub usugi jako metody obchodzenia skutecznego rodka technicznego; oraz

b) produkcji, przywozu lub rozpowszechniania urzdze lub produktw, wcznie zprogramami komputerowymi, lub wiadczenia usug, ktre:

(i) s gwnie zaprojektowane lub wyprodukowane wcelu obchodzenia skutecznego rodka technicznego; lub

(ii) maj jedynie ograniczony cel handlowy inny ni obchodzenie skutecznego rodka technicznego15.

7. W celu ochrony podanych wformie elektronicznej informacji ozarzdzaniu prawami16 kada ze Stron przewiduje odpowiedni ochron prawn oraz skuteczne rodki zaradcze przeciwko kademu, kto wiadomie ibez zezwolenia dopuszcza si jednego znastpujcych czynw, wiedzc lub ? gdy chodzi orodki cywilnoprawne ? majc uzasadnione podstawy, aby wiedzie, e czyn ten spowoduje, umoliwi, uatwi lub ukryje naruszenie jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych:

a) usuwania lub zmiany jakichkolwiek podanych wformie elektronicznej informacji ozarzdzaniu prawami;

b) rozpowszechniania, przywozu wcelu rozpowszechniania, nadawania, komunikowania lub publicznego udostpniania utworw, wykona lub fonogramw ze wiadomoci, e podane wformie elektronicznej informacje ozarzdzaniu prawami zostay usunite lub zmienione bez zezwolenia.

8. Przy zapewnianiu odpowiedniej ochrony prawnej oraz skutecznych rodkw zaradczych zgodnie zpostanowieniami ust. 5 i7, Strona moe przyj lub utrzyma stosowne ograniczenia lub wyczenia rodkw wdraajcych postanowienia ust. 5, 6 i7. Obowizki okrelone wust. 5, 6 i7 nie naruszaj przepisw prawa Strony dotyczcych praw, ogranicze, wycze lub rodkw obrony przed naruszeniem prawa autorskiego lub praw pokrewnych.

ROZDZIA III

PRAKTYKI WZAKRESIE DOCHODZENIA I EGZEKWOWANIA

ARTYKU 28

Wiedza fachowa, informacje ikoordynacja krajowa wdziedzinie dochodzenia iegzekwowania

1. Kada Strona wspiera rozwj specjalistycznej wiedzy fachowej wramach swoich waciwych organw odpowiedzialnych za dochodzenie iegzekwowanie praw wasnoci intelektualnej.

2. Kada Strona wspiera gromadzenie ianaliz danych statystycznych iinnych stosownych informacji dotyczcych narusze praw wasnoci intelektualnej oraz gromadzenie informacji na temat najlepszych praktyk zapobiegania naruszeniom iich zwalczania.

3. Kada Strona, wstosownych przypadkach, wspiera wewntrzn koordynacj iuatwia wsplne dziaania swoich waciwych organw odpowiedzialnych za dochodzenie iegzekwowanie praw wasnoci intelektualnej.

4. Kada Strona, wstosownych przypadkach, podejmuje wysiki, aby wspiera tworzenie iutrzymanie formalnych inieformalnych mechanizmw, takich jak grupy doradcze, wramach ktrych jej waciwe organy mog pozna opinie posiadaczy praw iinnych odpowiednich zainteresowanych stron.

ARTYKU 29

Zarzdzanie ryzykiem przy kontroli granicznej

1. W celu wzmocnienia skutecznoci dochodzenia iegzekwowania praw wasnoci intelektualnej przy kontroli granicznej, waciwe organy Strony mog:

a) konsultowa si zodpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz waciwymi organami innych Stron odpowiedzialnymi za dochodzenie iegzekwowanie praw wasnoci intelektualnej, aby identyfikowa powane ryzyko iprzeciwdziaa mu oraz wspiera dziaania ograniczajce je; oraz

b) dzieli si zwaciwymi organami innych Stron informacjami na temat dochodzenia iegzekwowania praw wasnoci intelektualnej przy kontroli granicznej, wtym odpowiednimi informacjami sucymi lepszej identyfikacji iwybieraniu do inspekcji wysyek podejrzanyc Czytaj dalej

Raporty specjalne

Stop ACTA!

STOP ACTA!Temat podpisania przez Polsk ACTA, owianej z saw umowy, ktra majc na celu ochron wasnoci intelektualnej, de facto ogranicza prywatno uytkownikw internetu i uderza w wiele zacnych inicjatyw takich jak chociaby ruch Open Source rozgrza do czerwonoci emocje opinii publicznej. Protesty przeciwko porozumieniu poczyo noblistw, organizacje pozarzdowe takie jak Panoptykon czy Nowoczesna Polska, politykw, ale przede wszystkim setki internautw, ktrzy poczuli si osaczeni przez rzdy i korporacje.

O tych ktrzy na co dzie deklarowali, e z polityk nie chc mie nic wsplnego, przejawiajcclicktivism a nie realne zaangaowanie, polityka sama si upomniaa. Mamy do czynienia z dobrze zorganizowanym, cyfrowym ruchem protestu, w ktrym chodzi o wartoci fundamentalne: wolno, prywatno, prawo uczestniczenie w kulturze, ale te jawno ycia publicznego. Skandalem nie jest tylko tre samego porozumienia, ale i sposb jego procedowania ? dokument by dugo ukrywany przed opini publiczn. Krytycy podkrelaj, e jedynymi beneficjentami nowego prawa bd wielkie korporacje, ktre s beneficjentami posiadania praw do muzyki ? sami twrcy wyjd na tym jak Zabocki na mydle, co pokazuje chociaby przykad Zbigniewa Hodysa, ktry bronic porozumienia za pomoc kuriozalnych argumentw i uciekajc si do inwektyw sta si obiektem artw polskich social mediw.

W caej sprawie istotne jest te to, e internet daje twrcom nieograniczone moliwoci zarabiania na swoich dzieach. Moesz sprzedawa ksiki zarwno w Amazonie jak i dziesitkach lokalnych wydawnictw, wiele kapel wypromowao si na myspace i youtube, nie bdc zalenymi od wielkich wytwrni. Dobre blogi notuj podobn ogldalno jak strony internetowe duych czasopism. Kultura staa si bardziej demokratyczna.

Zawsze zmiana ukadu si budzi opr. ACTA to wojna wypowiedziana odbiorcom treci przez monych tego wiata. W caej sprawie ogromnym optymizmem napawa fakt, e spoeczestwo nie jest bierne, korzysta ze swoich uprawnie kontrolnych wobec wadzy, organizuje si i protestuje. I to nie tylko w internecie. W najbliszych dniach w caej Polsce bd miay miejsce protesty, we wszystkich wikszych miastach. Zablokowanie ACTA, poprzez nacisk na posw i europosw moe by wielkim sukcesem spoeczestwa obywatelskiego, za co osobicie bardzo trzymam kciuki.

Zieloni 2004, od lat akcentuj rol praw cyfrowych we wspczesnym wiecie. Dzi przyjli stanowisko sprzeciwiajce si podpisaniu, a pniej ratyfikacji porozumienia ACTA. W komunikacie Rady Krajowej partii czytamy:

?25 listopada 2011 r. Rada Ministrw przyja uchwa umoliwiajca Polsce przystpienie do ACTA.

Podpisanie przez Polsk umowy zaplanowano na 26 stycznia biecego roku. W wyniku dziaa polskiej prezydencji Rada UE w grudniu wyrazia zgod na przyjcie porozumienia dotyczcego ACTA a kolejnym etapem prac nad paktem bdzie gosowanie w Parlamencie Europejskim, przy czym dua grupa Europarlamentarzystw ju wyrazia swj sprzeciw w deklaracji krytykujcej ACTA.

ACTA to midzynarodowa umowa handlowa dotyczca zwalczania obrotu towarami podrabianymi oraz ochrona praw wasnoci intelektualnej. Tryb prac nad porozumieniem, jak i same postanowienia umowy rodz jednak powane wtpliwoci. Ustalenie treci aktu odbywao si w tajemnicy przed opini publiczn, wszystkie kluczowe decyzje zapaday podczas tajnych negocjacji. Wskazuje si ponadto na liczne kontrowersje zwizane z treci ACTA a do najwaniejszych nale: ryzyko naruszenia prawa do prywatnoci i ochrony danych osobowych, moliwo ograniczenia wolnoci sowa przez monitorowanie treci stron, a nawet ich blokowanie za porednictwem dostawcw Internetu(wszystko to bez wyroku sdu), ostre sankcje za amanie praw autorskich a take wpyw na polityk zdrowotn poprzez ograniczenie dostpu do lekw i nowoczesnych technologii w biedniejszych krajach.

Zieloni 2004 s przeciwni przystpieniu przez Polsk do ACTA. Popieramy w tej sprawie organizacje pozarzdowe wystpujce przeciwko ACTA od wielu miesicy oraz wszelkie protesty spoecznoci internetowej. Jestemy gotowi podj wspprac z innymi ugrupowaniami politycznymi dla ktrych wolno Internetu, prawo do prywatnoci i informacji, konkurencyjno i innowacyjno europejskich podmiotw gospodarczych oraz dostpno lekw generycznych s waniejsze ni interesy wielkich midzynarodowych koncernw. Zieloni 2004 ywi rwnie gbok nadziej, e skala protestw zaowocuje nieprzystpieniem przez Polsk do porozumienia oraz podjciem przez Parlament Europejski decyzji o odstpieniu od tego midzynarodowego paktu.

Rada Krajowa Zielonych, 23.01.2012?

Czytaj dalej

Raporty specjalne

ACTA ad acta

W ostatni weekend nie mona byo wej na internetowe strony kancelarii premiera, kilku ministerstw, ABW i kliku innych agencji rzdowych. Rzecznik rzdu Pawe Gra tumaczy, e przyczyn nie jest atak hakerw, tylko ogromne zainteresowanie tymi stronami ze strony normalnych uytkownikw internetu.

Oczywicie Pawe Gra usiowa zaklina rzeczywisto. Rzdowe strony pady dlatego, e hakerzy z ?PolishAnonymous? postanowili zmusi rzd do powanej refleksji w sprawie planowanego na 26 stycznia podpisania przez Polsk midzynarodowej ustawy ACTA. Pozytywny cel tej ustawy ? walka z piractwem i podrbkami w sieci oraz ochrona wasnoci intelektualnej ? przysania jednak ciemna strona jej konsekwencji, gdy wejdzie ona w ycie: kontrola i cenzura internetu oraz daleko idce naruszenie prywatnoci jego uytkownikw.

Najgorsze, e rzd Donalda Tuska chcia (i naiwnie wierzy, e jest to moliwe) podpisa ustaw bez jakiejkolwiek konsultacji, praktycznie w tajemnicy. To za polskiej prezydencji w UE Rada Unii Europejskiej przyja projekt ACTY i opublikowaa krtk informacj o tym na 43. stronie prasowego komunikatu dotyczcego rolnictwa i rybowstwa. W tym samym stylu dziaa polski rzd nie udostpniajc do ?za 5 dwunasta? tekstu ustawy.

Nie tdy droga. Nie da si powstrzyma postpu. Przyszoci jest coraz bardziej wolny Internet, darmowa wymiana plikw i informacji. Trzeba znale inne, mniej ?policyjne? ni ACTA, sposoby obrony wasnoci intelektualnej.

Nie ma sensu, by w sprawie ACTA Polska wyrywaa si przed szereg. Skoro nawet USA zaczynaj podchodzi do ACTA z dystansem, to i Polska powinna na razie zamrozi nasz aktywno w tej sprawie.

I co najwaniejsze ? zamiast chowa problem wciskajc go midzy rolnictwo i rybowstwo, rzd Donalda Tuska powinien rozpocz szerok debat na tym, jak pogodzi wolno internetu z jednej strony, a prawa twrcw z drugiej. A najlepiej prowadzi t debat w peni wolnym Internecie.

Konkluzj niech bdzie haso: ACTA ad acta. Czytaj dalej

Raporty specjalne

Kaddafi uy broni chemicznej przeciwko cywilom w Misracie (Misuracie). Obecnie prbuje odci trzecie co do wielkoci miasto Libii od portu morskiego, stanowicego rdo zaopatrzenia obleganego miasta. Miasto jest bardzo zrujnowane, wasni mieszkacy nie poznaj go. Dzi na zbuntowane wobec dyktatora miasto odpalono 120 rakiet, mieszkacy donosz o poparzeniach „galaretowat” substancj ktra przykleja si do ciaa i nie przestaje parzy mimo polewania wod (wg twittw uytkownikaTripolitanian). Nie potwierdzone sa informacje o uyciu bomb fosforowych.

BBC donosi take dzi na pierwszej stronie o uyciu przez despot bomb kasetowych przeciwko zbuntowanym mieszkacom miasta. Bomby te s zabronione w ponad 100 krajach, rozpadaj si na setki fragmentw stopionego metalu zabijajcego ludzi nawet w opancerzonych pojazdach. Trzy takie bomby, zrzucone na tereny mieszkalne w Misracie, zostay uchwycone przez fotografa organizacji Human Rights Watch. Mieszkacy oblonego miasta obawiaj si masakry, za akcja NATO jest nieskuteczna, decyzje i ataki s podejmowane zbyt pno. Nad Misrat lataj nawet helikoptery Kaddafiego, mimo wprowadzenia strefy zakazu lotw.

Czytaj dalej

Raporty specjalne

rdo: Charter97.orgJak donosi Charter97.org, Natalia Radzina zadzwonia dzi do swojej matki z informacj, e jest w Europie.

Lokalni funkcjonariusze KGB wraz z oficerem ledczym z Miska nawiedzili rodzicw dziennikarki w domu w Kobryniu. Przeszukali dom i komputery przenone oraz przejrzeli listy poparcia z caego wiata m.in. byego prezydenta Czech Vaclava Havla i b. ministra spraw zagranicznych Sowacji Mikulasa Dzurindy.

Sprawdzili rwnie zawarto komputera jej bratanka.

Po wizycie w domu dziennikarki funkcjonariusze udali si do pracy jej ojca zada kolejne pytanie. Przez ostatni tydzie, od kiedy opucia kraj, rodzina redaktorki bya stale nachodzona przez oficerw KGB.

„Natasza obiecaa zadzwoni ponownie w cigu kilku dni i powiedzie gdzie jest. Powiedziaa, e zostay do zaatwienia ostatnie formalnoci zwizane z przyznaniem je j politycznego

azylu. (…) Patrzcie jakiego kryminalist znaleli [reim ukaszenki – dop. PL].(…)” – powiedziaa Karcie 97 matka Radziny.

Radzina po spdzeniu ponad miesica w areszcie KGB, zostaa wypuszczona do Kobrynia pod warunkiem nieopuszczania miejsca pobytu. Jest oskarona z artykuu 293 Kodeksu Karnego (masowe zamieszki). Moe spdzi 15 lat w wizieniu.

Dziennikarka jest oskarona o udzia w manifestacjach na centralnym Placu Miska, po sfaszowanych przez reim ukaszenki wyborach. Zdecydowaa opuci Biaoru i stara si o azyl polityczny.

rdo: Karta97

O sytuacji na Biaorusi piszemy wicej w naszym Raporcie Specjalnym

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Adam Ruszczyski, liberalny polityk z Zielonej Gry, tak skomentowa postpowanie rzdu Donalda Tuska w sprawie konfliktu w Libii na swoim profilu w sieci Facebook:

„Zwinlimy sztandar z hasem ‚Za wolno nasz i wasz’. Patrzymy sobie jak w Libii mordowani s ludzie. Nasz rzd jest jak porzdny czowiek, ktry przyglda si z boku zbirom glanujcym na ulicy sabszego”.

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Rzdowi dziennikarze i pro-rzdowe krgi konserwatywne rozpowszechniaj tezy jakoby prodemokratyczna opozycja stanowia mniejszo, a wikszoci byli radykalni muzumanie. Egipcjanka Hoda Salah wystpujca na pitkowej konferencji Europejskiej Partii Zielonych w Poznaniu przedstawia inny obraz egipskiego spoeczestwa. Wikszo wg niej stanowi osoby o centrowym nastawieniu, niemniej one same nie chc si angaowa w polityk. Za islamscy radykaowie, bdcy mniejszoci, maj za to wielkie aspiracje polityczne i s sprawnie zorganizowani.

Polscy konserwatywni dziennikarze gosz jakoby rewolucja w Egipcie stanowia jakie zagroenie. Rysuj obraz kraju przejmowanego przez Braterstwo Muzumaskie. Tymczasem obraz ludnoci jest raczej inny. To drobni przedsibiorcy chccy dobrze funkcjonujcej gospodarki, to modzi ludzie kiepsko zarabiajcy, popierajacy rewolucj chcc obalenia skorumpowanych, niedemokratycznych rzdw despoty ktry utrzymuje od 30 lat stan wyjtkowy. Wg Hody Salah ich pogldy daj si streci w hale: „Demokracja tak, o ile radylakni islamici nie s wikszosci, wwczas wol Mubaraka”.

Egipt zmienia si coraz bardziej. Pojawi si nowy premier, dawny, zwizany z ekip Mubaraka- ustpi. Armia pokazaa swoj dobr wol. Nowy premier by noszony na rkach przez demonstrantw naPlacuTahir, wiedzia e to tam najpierw musi szuka poparcia dla przemian. Dokd pjdzie Egipt? Niestety, chyba na swojej drodze niespecjalnie moe liczy na pomoc Europy Zachodniej. Nawet pomoc dla organizacji pozarzdowych przeznaczana na budow spo. obywatelskiego w tym totalitarnym kraju przechodzi przez rzd i jest cile kontrolowana. Tylko nieliczne organizacje polityczne Europy wykazuj w ogle zainteresowanie szczegami demontau tamtejszego reimu antydemokratycznego. Za miejscowa ludno rzadko wie, jakie prawo obowizuje gdzie indziej i jakich zmian moe da.

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Arabska ?wiosna ludw?, uliczne rewolucje, przemiany demokratyczne, prawo narodu do wasnego gosu, obalenie dyktatury? no, i oczywicie, prawa czowieka i ich amanie w Egipcie, Tunezji, Jordanii? Te i inne podobne do bzdurne opinie na temat tego, co si rozgrywa w Afryce Pnocnej i jest szeroko, na ywo, przekazywane na ekranach telewizorw, wiadczy o tym, jak nie rozumiemy, co postulowane przez ?demokratw? zmiany mogyby przynie.

Warto przypomnie, e tak nikt z tak chtnie teraz komentujcych sprawy arabskie specjalistw nie przewidzia, e to, co zostao zapocztkowane aktem samospalenia ulicznego handlarza w Tunezji, rozleje si na inne kraje arabskie i przybierze form masowych rozruchw.

W krajach arabskich (cznie z Iranem, ktry nie jest oczywicie zamieszkay przez Arabw, lecz Persw) jako forma rzdw dziaa tylko dyktatura wojskowa albo islamska albo poczenie ich obu. Jednym krajem demokratycznym, w myl standardw europejskich w tamtym regionie jest Izrael. Egiptem rzdzi elazn rk od ponad 30 lat Hosni Mubarak. Rzdzi w warunkach stanu wyjtkowego i jest patronem nie tylko wojska, ale klasy redniej tego pastwa. I nie odda wadzy ?ulicy?, lub niezorganizowanej opozycji. Nie odda on, a przede wszystkim nie odda wadzy armia, ktra jest gwarantem bezpieczestwa wewntrznego, a take caego regionu. Wojsko, zajmujc jak na razie pozycj neutraln, w pewnym momencie bdzie musiao wzi na siebie odpowiedzialno za pastwo i dokona paacowego przewrotu. Mubarak, niezalenie od jego deklaracji, bdzie musia wyjecha z kraju, nie dlatego wcale, e yczy sobie tego ulica, ale dlatego, e ycz sobie tego Stany Zjednoczone.

Intifada egipska musi zosta zdawiona i pastwo musi wrci na swoje tory, jak si wydaje, kosztem prezydenta Mubaraka. Nie oznacza to wcale automatycznie, e noblista Mohamed El-Baradei stanie na czele pastwa. To polityk znany za granic, o uznanym autorytecie w wiecie zachodnim, ale bez pozycji i zaplecza politycznego we wasnym kraju. Jeeli jednak zostanie tymczasowym przywdc kraju, to tylko z nadania wojska. Przy zgodzie USA , Izraela i Arabii Saudyjskiej.

Armia egipska, szkolona wedug standardw zachodnich i dobierana tak, aby nie przenikali do niej islamscy ekstremici, jest gwarantem dla egipskiej klasy wyszej i establishmentu. Jeeli do wadzy doszoby Bractwo Muzumaski i rozbudzioby nastroje religijne, mogoby to doprowadzi do destabilizacji Egiptu. W Egipcie niektre badania wskazuj, e prawie 60% ludnoci opowiada si za prawem szariatu. Takiego samego, jak panuje w Iranie?

Wydarzenia w Tunezji i Egipcie mog obudzi cay islamski ?pas ognia? zaczynajcy si od Maroka, a koczcy w Pakistanie. Ju teraz niepokoje daj si odczuwa w Jemenie, Jordanii, Syrii, Tunezji. Dlatego intifada na ulicach Kairu i innych miast Egiptu musi zosta zakoczona jak najszybciej, poniewa zagraa nie tylko innym dyktaturom arabskim (wsppracujcym ze Stanami Zjednoczonymi), ale rwnie moe radykalnie zwikszy zagroenie terrorystyczne w skali caego globu. Dlatego te oficjalne poparcie dla zmian w Egipcie poczone je z zakulisowymi dziaaniami, majcymi uspokoi sytuacj. Jeeli dojdzie do masowego wybuchu, poza Egiptem ? moe to mie nieobliczalne implikacje, cznie z nowym konfliktem arabsko-izraelskim. Stany Zjednoczone, uwikane w Afganistanie, mog sobie tym razem nie da rady z interwencj, a na to tylko czeka Iran i coraz silniejsze ugrupowania islamskich ekstremistw w Pakistanie.

Azrael

Czytaj dalej